prof. dr hab. Grzegorz Gabryś

prof. dr hab. Grzegorz Gabryś

Office: Campus A-8 Office 516
Phone: +48683287318
Email: g.gabrys@wnb.uz.zgora.pl

Affiliation:

Academic position: Head of Department


Research interests

(Polski)

  • taksonomia, filogeneza, ekologia, zoogeografia i biologia roztoczy (Acari) z grupy Parasitengona terrestria (nadrodziny: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea)
  • systematyka i faunistyka ssaków (Mammalia)
  • introdukowane ssaki (Mammalia) w Polsce
  • ochrona gatunkowa zwierząt in situ i ex situ


Education

(Polski) Ukończył Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując tytuł magistra biologii na podstawie pracy: “Analiza efektu kolchicyny w tkankach kalusowych Arabidopsis Thaliana (L.) Heyhn”. Doktoryzował się na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy: “Erythraeidae (Acari, Actinedida) Polski”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawiając rozprawę: “The World Genera of Microtrombidiidae: (Acari, Actinedida, Trombidioidea)”. W 2005 roku otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych. Obecnie piastuje funkcję kierownika Katedry Zoologii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego pracując na stanowisku profesora zwyczajnego.

W latach 2008-2011 był członkiem zespołu kierunków studiów przyrodniczych Państwowej Komisji Akredytacyjnej działającej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma “Annales Zoologici”, wydawanego w Warszawie oraz czasopisma “Graellsia” wydawanego w Madrycie. Działa aktywnie w Polskim Towarzystwie Akarologicznym, Polskim Towarzystwie Taksonomicznym i Polskim Towarzystwie Zoologicznym.

Oprócz pracy naukowej jest też zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody: Stowarzyszenia dla Natury “Wilk”, Klubu Przyrodników, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody “proNatura” oraz Ligi Ochrony Przyrody.

Jest także członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody będącej organem opiniodawczo – doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (woj. lubuskie).


Professional involvement

(Polski)