Sign up for e-Learning

In case your album number starts from zero, enter it without scratch. For example: 898xxx instead of 0989xxx
Give a login password

Klauzula informacyjna zajęcia zdalne


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], informuję, że:
 • 1) Administratorem danych osobowych uczestników zajęć zdalnych jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 683282000, fax: 683270735; www.uz.zgora.pl.
 • 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie tel. 603474724.
 • 3) Pani/Pana dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, email, przetwarzane są w celu obsługi zgłoszenia i działań związanych z rejestracją i uczestnictwem w zajęciach zdalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c RODO.
 • 4) Odbiorcami danych będą firmy świadczące usługi na zlecenie Uczelni, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych, badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, audytorzy.
 • 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w zajęciach, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu, a jeśli cofnie Pani/Pan zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 • 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • 7) Przysługuje Pani/Panu prawo:
  •        a) dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO),
  •        b) sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO),
  •        c) usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO, z zastrzeżeniem ust. 3),
  •        d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
  •        e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • 8) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit a RODO (zgoda osoby), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, na adres Administratora lub elektronicznie na adres mailowy: IOD@adm.uz.zgora.pl.
 • 9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.