dr inż. Agnieszka Ważna

dr inż. Agnieszka Ważna

Biuro: bud. A-8 p. 502
Telefon: +48683287330
Email: a.wazna@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Adiunkt


Wykształcenie i rozwój naukowy:

W 1997 roku ukończyła studia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W latach 1997 – 2002 była doktorantką w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 2002 roku na podstawie rozprawy na temat „Bóbr europejski Castor fiber L. na Śląsku Dolnym i Opolskim. Studium ekologiczno-sozologiczne” wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Gabrysia. Od 2002 roku pracuje w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.Zainteresowania i profil badawczy

  • ekologia ssaków
  • ochrona przyrody
  • wpływ antropopresji na populacje zwierząt

Realizowane ważniejsze projekty

  • Preferencje pokarmowe bobra europejskiego Castor fiber L. w stosunku do drzew i krzewów rosnących w strefie brzegowej stanowisk na terenach nizinnych i podgórskich w zależności od ich wartości pokarmowej. (KBN 6PO4G1018)
  • Ochrona płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych województwa lubuskiego. (WFOŚiGW 2004)
  • Ochrona najcenniejszych miejsc rozrodu płazów w krajobrazie kulturowym województwa lubuskiego. (WFOŚiGW 2005)
  • Wpływ użytkowania polan tatrzańskich na bioróżnorodność drobnych ssaków (W ramach 5. Ramowego Programu UE „LACOPE”. Landscape Development, Biodiversity and Co-operative Livestock System).
  • Ochrona miejsc rozrodu i żerowisk nietoperzy na terenie planowanego obszaru Natura 2000”Krośnieńska Dolina Odry. (WFOŚiGW 2008)