dr Anna Timoszyk

dr Anna Timoszyk

Biuro: bud. A-8 p. 509
Telefon: +48683287335
Email: a.timoszyk@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Adiunkt


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Wykształcenie:

1996 – Studia na kierunku fizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Praca magisterska, pt „Funkcje korelacji dla wybranych modeli reorientacji molekularnych”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Lidii Latanowicz.

2006 – Stopień doktora nauk fizycznych, w zakresie fizyki, uzyskany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy, pt „Badanie wpływu kwasu poli[2,8-([N-acetyloneuraminowego]) na modelowe błony biologiczne metodą jedno- i dwuwymiarowej Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego” (promotor: prof. dr hab. Lidia Latanowicz).

 

Wykształcenie dodatkowe:

2001 – Studia podyplomowe na kierunku informatyka Politechniki Zielonogórskiej.

2019 – Studia podyplomowe na kierunku matematyka w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku (praca dyplomowa pt: „Model Malthusa jako przykład prostego modelu zmian liczebności populacji”).

 

Rozwój naukowy i umiejętności:

1997 – 1998 Metody formowania liposomów.

1998 – 1999 Wykorzystanie metody 1H – NMR (magnetycznego rezonansu jądrowego) do pomiaru dyspersji liposomów i interpretacja jednowymiarowych widm NMR.

2000 – 2001 Zastosowanie temperaturowych pomiarów metodą 31P – i 13C – NMR do badania dynamiki modelowych błon biologicznych.

2002 – 2005 Zastosowanie wyspecjalizowanych technik NMR, w tym 2D NMR do opisu struktury i oddziaływań wewnątrz- i między-molekularnych w modelowych błonach biologicznych.

2009 – 2015 Synteza nanocząstek złota przy pomocy bakterii i ich charakterystyka przy wykorzystaniu metod spektroskopowych (UV-vis, fluorescencja), mikroskopowych (SEM, AFM) oraz dynamicznego rozpraszania światła (DLS).

2015 – 2020 Synteza nanocząstek złota przy pomocy ekstraktów z roślin i ich charakterystyka przy wykorzystaniu metod spektroskopowych (UV-vis, fluorescencja, IR), mikroskopowych (SEM, AFM) oraz dynamicznego rozpraszania światła (DLS).

2015 – 2020 Aktywność antybakteryjna nanocząstek złota (badana strefy hamowania wzrostu bakterii) oraz wpływ nanocząstek złota na kiełkowanie nasion i wzrost roślin.

 

Staże:

 

1997 – 1998 Staż naukowy w Katedrze Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

1998 – 1999 Staż w pracowni NMR Politechniki Wrocławskiej.

2001 – 2002 Staż naukowy w Pracowni Chemii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

2002 – 2005 Staż naukowy w Pracowni NMR CBMiM PAN w Łodzi

 

Dodatkowe doświadczenie (m.in. udział w projektach z funduszy UE):

2006 Udział w realizacji projektu „Twoja Wiedza – Twój Sukces” Edycja III „Nauka – Wiedza – Praca”. Zakres:przygotowanie autorskiego programu i przeprowadzenie zajęć z informatyki – laboratoria (zastosowanie funkcji programu Excel w opracowaniach ekonomicznych i bankowych).

2006 – 2007 Udział w realizacji projektu powołania studiów podyplomowych dla nauczycieli na Uniwersytecie Zielonogórskim: „Higiena Środowiska i Zdrowie Środowiskowe”. Zakres: opracowanie autorskiego programu i poprowadzenie zajęć z przedmiotu Fizyka Środowiskowa (wykład).

– 2008 – 2011 Przygotowanie autorskiego programu i przeprowadzenie zajęć z Biofizyki dla kierunku Kosmetologia (wykład i ćwiczenia) w Wyższej Lubuskiej Szkole Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze.

– 2010 Udział w projekcie „Siła Wiedzy” w ramach Narodowej Strategii Spójności: Kapitał Ludzki. Zakres: przygotowanie wykładów popularnonaukowych on line pt. „Zastosowanie promieniowania podczerwonego (IR) i bliskiej podczerwieni (NIR) w diagnostyce medycznej” oraz „Znaczenie odkryć w nanotechnologii dla rozwoju terapii przeciwnowotworowych” (FUDA Lublin).

2012 – 2015 Udział w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres: przygotowanie dwóch artykułów popularnonaukowych pt. „Model matematyczny transportu leków przeciwnowotworowych przy pomocy liposomów” oraz „Optymalizacja układu oddechowego ssaków – model pseudofraktalny” do monografii „Najnowsze metody matematyczne i możliwości ich zastosowań” edycja I i II (Centrum Zastosowań Matematyki, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej).Zainteresowania i profil badawczy

 

 1. Nanostruktury lipidowe – nowe postaci leków (liposomy):
 • cele tworzenia nowoczesnych postaci leków i metody ich formowania
 • metody ukierunkowanego dostarczania leków liposomowych
 • zastosowanie leków liposomowych w terapii przeciwnowotworowej
 1. Zastosowanie metod magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) do opisu struktury, rodzaju oddziaływań oraz dynamiki modelowych błon biologicznych.
 2. Modelowanie procesów biologicznych:
 • modele matematyczne przeżywalności bakterii i inne
 • modele matematyczne ukierunkowanego dostarczania leków
 1. Synteza biologiczna i charakterystyka nanocząstek złota:
 • poszukiwanie mikroorganizmów, ekstraktów roślinnych i substancji naturalnych syntezujących nanocząstki złota
 • charakterystyka własności optycznych, kształtu i rozmiaru oraz stabilności otrzymywanych nanocząstek złota (spektroskopia UV-VIS, fluorescencyjna i IR oraz dynamiczne rozpraszanie światła (DLS), elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM))
 • funkcjonalizacja nanocząstek złota
 • aktywność biologiczna nanocząstek złota

Przebieg pracy zawodowej

1995 – 1996 Asystent stażysta (Wydział Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego, WSP im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze)

1996 – 2006 Asystent (w latach 1996 – 2000 jw., od 2001 roku w Instytucie Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim)

2006 – 2018 Adiunkt (Pracownia Biofizyki, Katedra Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)

2008 – 2011 Wykładowca w Wyższej Lubuskiej Szkole Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze

od 2019 Adiunkt (Pracownia Biotechnologii, Katedra Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)


Prowadzone kierunki

(English)

 • Nanobiotechnology