dr hab. prof. nadzw. Bartłomiej Najbar

dr hab. prof. nadzw. Bartłomiej Najbar

Biuro: bud. A-8 p. 501
Telefon: +48683282539
Email: b.najbar@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Profesor nadzwyczajny


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Studiował na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego i na Wydziale Biologii Ogólnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stopień magistra uzyskał w 1990 r. W latach 1994-1996 studiował w Europäisches Integrationsstudium Umweltwissenschaften (EIPOS) na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie. W 1997 r. otrzymał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Ochrony Środowiska na Politechnice Wrocławskiej. W 2010 r. po opublikowaniu monografii „Biologia i ochrona żółwia błotnego Emys orbicularis w zachodniej Polsce” i pomyślnym przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskał tytuł dr habilitowanego w dziedzinie Biologia. Od 2011 r. zatrudniony na stanowisku prof. nadzwyczajnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.Zainteresowania i profil badawczy

 • biologia, ekologia i ochrona płazów i gadów;
 • badania faunistyczne herpetofauny Polski;
 • oddziaływanie barier antropogenicznych na stan populacji zwierząt;
 • badania biologii wód zbiorników pokopalnianych;
 • fotografia przyrodnicza.

Przebieg pracy zawodowej

 • Od 1990 r. zatrudniony w Wyższej Szkole Inżynierskiej (Instytut Inżynierii Sanitarnej), następnie przekształconej w Politechnikę Zielonogórską i ostatecznie w Uniwersytet Zielonogórski.
 • Od 2005 r. kierownik Zakładu Ekologii Stosowanej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Instytucie Inżynierii Środowiska.

Realizowane ważniejsze projekty

 • Aktywna ochrona żółwia błotnego Emys orbicularis (L.) na terenie Polski;
 • Ochrona węży i ich siedlisk na Ziemi Lubuskiej;
 • Ochrona żółwia błotnego na obszarze Ziemi Lubuskiej;
 • Genetyczna i filogeograficzna charakterystyka krajowej populacji żółwia błotnego Emys orbicularis (L);
 • Ochrona gatunkowa węża Eskulapa oraz zachowanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu Krywe.

Współpraca

 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Zakład Biologii i Ochrony Kręgowców Uniwersytet Wrocławski