prof. dr hab. Beata Gabryś

prof. dr hab. Beata Gabryś

Biuro: bud. A-8 p. 515
Telefon: +48683287317
Email: b.gabrys@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Dziekan,
Kierownik Katedry


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Ukończyła studia na kierunku biologia w zakresie specjalności biologia środowiskowa na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę magisterską, pt “Szata roślinna doliny potoku Łubie” wykonała pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Cabały w Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przyrody UŚ. Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii uzyskała na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. “Afidofauna gorczycy białej” wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Hureja. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia został jej nadany w 2000 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w oparciu o rozprawę pt. “Semiozwiązki w biologii i ekologii mszycy kapuścianej Brevicoryne brassicae (L.)”. 23 kwietnia 2009 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk biologicznych (procedurę przeprowadzono na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu).W latach 1986 – 2002 pracowała w Katedrze Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a od 2002 – w Katedrze Biologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.Zainteresowania i profil badawczy

 • biochemiczna ekologia roślin i owadów:
  • oddziaływania między owadami fitofagami i ich roślinami żywicielskimi
  • oddziaływania tritroficzne: roślina – fitofag – entomofag
  • allelozwiązki roślinne jako element biochemicznych podstaw odproności roślin na żerowanie owadów
 • proekologiczne metody ograniczania żerowania fitofagów
  • syntetyczne antyfidanty – substancje ograniczające żerowanie mszyc
  • pożyteczna entomofauna (parazytoidy i drapieżce owadów

Przebieg pracy zawodowej

 • 1 kwiecień 2001 – 31 sierpień 2007 – kierownik Zakładu Biologii Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • 1 październik 2001 – 31 sierpień 2002 – zastępca Dyrektora IBiOŚ UZ
 • 1 wrzesień 2007 – 30 wrzesień 2009 – Kierownik Katedry Biologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • 1 październik 2009 – Kierownik Katedry Botaniki i Ekologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • 1 wrzesień 2002 – 31 sierpień 2007 – Prodziekan do Spraw Nauki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ
 • 1 wrzesień 2007 – 2016 − Prodziekan do Spraw Nauki Wydziału Nauk Biologicznych UZ
 • 1 wrzesień 2016 – obecnie − Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UZ
 • 2003 – obecnie – członek Rady Naukowo–Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego “Bory Lubuskie”
 • 2009 – obecnie – członek Rady Programowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prowadzone kierunki

 • Evolutionary entomology
 • Environmental entomology
 • Evolutionary adaptations of animals, plants, and fungi

Realizowane ważniejsze projekty

 • Wpływ wtórnych produktów metabolizmu roślin krzyżowych (glukozynolanów i izotiocyjanianów) na zachowanie, żerowanie i rozwój mszyc
 • Biologiczna aktywność feromonów płciowych mszyc i substancji zapachowych roślin w warunkach polowych
 • Synteza i badania aktywności biologicznej związków regulujących rozwój owadów
 • Syntetyczne deterenty pokarmowe owadów
 • Synteza i ocena aktywności antyfidantnej, grzybobójczej i bakteriobójczej laktonów izoterpenoidowych
 • Biochemiczne uwarunkowania podatności łubinów Lupinus spp. na żerowanie mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum Harris.
 • Ochrona płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych województwa lubuskiego
 • Ochrona najcenniejszych miejsc rozrodu płazów w krajobrazie kulturowym województwa lubuskiego

Współpraca

 • Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Katedra Fitopatologii i Entomologii, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 • Department of Entomology, Uniwersytet w Wageningen, Holandia