dr Beata Machnicka

dr Beata Machnicka

Biuro: bud. A-26 p. 109
Telefon: +48683287367
Email: b.machnicka@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: p.o. Kierownika Katedry


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Ukończyła studia na kierunku chemia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Pracę magisterską pt. “Badanie wpływu aromatycznych aminofosfonianów na wzrost roślin” w Zakładzie Chemii Ekologicznej Uniwersytetu Opolskiego. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskała na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt.: “Analiza genetyczna, fizjologiczna i molekularna mutantów aci+: EG8 i EG20 drożdży piekarniczych Saccharomyces cerevisiae“.W latach 2006-2008 odbyła staż podoktorski we Francji (INSERM U665, Paryż) na temat – „Zaangażowanie αII-spektryny w organizację domen błonowych”.Zainteresowania i profil badawczy

  • Znaczenie spektryny i MPP1 w organizacji domen błonowych
  • Podstawy molekularne dziedzicznych anemii hemolitycznych: Określenie podstaw molekularnych i skutków fizjologicznych mutacji w genach kodujących białka błon erytrocytów pacjentów z diagnozą dziedziczna sferocytoza
  • Genetyka i fizjologia mutantów aci+ drożdży piekarniczych Saccharomyces cerevisiae
  • Poszukiwanie transgenów w roślinach dzikich i uprawnych województwa lubuskiego

Realizowane ważniejsze projekty

  • NCN OPUS3 nr DEC 2012/05/B/NZ5/01464 Próba określenia podstaw molekularnych (mutacji) nowej dziedzicznej anemii hemolitycznej związanej z brakiem palmitoilacji białka MPP1, Uniwersytet Zielonogórski, wykonawca, 2013-2016.
  • Grant na wymianę osobową Programu Działań Zintegrowanych “Polonium” w ramach projektu “Spektryna w funkcjonowaniu komórek T. Znaczenie w formowaniu synaps immunologicznych i diapedezie”. 2009-2010- koordynator polski, wykonawca
  • “Poszukiwanie transgenów w roślinach dzikich i uprawnych województwa lubuskiego. Aktualizacja i rozszerzenie bazy danych” – kierownik

Współpraca

  • INSERM U665, Paryż, Francja
  • Pracownia Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski