Biologia

 • studia I stopnia (licencjackie)
  • biologia medyczna
  • biologia z kwalifikacjami pedagogicznymi
 • studia II stopnia (magisterskie)
  • biologia molekularna
  • biologia środowiska
 1. Plany studiów
 2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

BIOLOGIA

Biologia, jako jedna z dyscyplin wchodzących w skład szeroko pojętych nauk biologicznych, przeżywa obecnie swój rozkwit. Wnosi stale nowe, ważne odkrycia dotyczące struktury i funkcjonowania organizmów, populacji oraz ekosystemów.  Rozwój nauk biologicznych ma także związek z postępem nauk medycznych, nauk rolniczych oraz w ochronie środowiska. Przyczynia się do udoskonalenia procesu leczenia ludzi i zwierząt, metod hodowli roślin i zwierząt, technik stosowanych w badaniach biochemicznych i genetycznyc, sposobów wykorzystania gospodarczego mikroorganizmów, jak również narzędzi służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

BIOLOGIA MEDYCZNA

Specjalność pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w obszarach wspierających medycynę.
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, szczególnie na temat molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów. Kształcenie w tej specjalności pozwoli uzyskać pogłębioną wiedzę na temat biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób. Dodatkowo, Absolwent zna i potrafi stosować metody diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej. Dzięki temu może współpracować ze specjalistami zajmującymi się różnymi chorobami ludzi i zwierząt, w tym chorobami genetycznymi, infekcyjnymi i in., analitykami i diagnostami medycznymi w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Zna podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją.

Perspektywy pracy:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, laboratoriach stacji sanitarno-epidomiologicznych lub związanych z ochroną i kontrolą stanu środowiska. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych. Może pracować w placówkach zajmujących się gromadzeniem i analizą wyników badań klinicznych. Będzie mógł współpracować ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi, analitykami i diagnostami medycznymi. Ścieżka kariery może być uzupełniona o studia magisterskie (biologia molekularna, mikrobioanalityka, biotechnologia) lub podyplomowe w pokrewnych dziedzinach.

Kandydat na studia biologiczne powinien wykazywać zainteresowanie naukami biologicznymi, naukami o ziemi (geologia i geografia), a także mieć dobre podstawy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych oraz chemicznych.