Biologia

 • studia I stopnia (licencjackie)
  • biologia medyczna
  • biologia z kwalifikacjami pedagogicznymi
 • studia II stopnia (magisterskie)
  • biologia molekularna
  • biologia środowiska
 1. Plany studiów
 2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

BIOLOGIA

Biologia, jako jedna z dyscyplin wchodzących w skład szeroko pojętych nauk biologicznych, przeżywa obecnie swój rozkwit. Wnosi stale nowe, ważne odkrycia dotyczące struktury i funkcjonowania organizmów, populacji oraz ekosystemów.  Rozwój nauk biologicznych ma także związek z postępem nauk medycznych, nauk rolniczych oraz w ochronie środowiska. Przyczynia się do udoskonalenia procesu leczenia ludzi i zwierząt, metod hodowli roślin i zwierząt, technik stosowanych w badaniach biochemicznych i genetycznyc, sposobów wykorzystania gospodarczego mikroorganizmów, jak również narzędzi służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

 

Studia pierwszego stopnia

 

Celem studiów na kierunku Biologia jest przygotowanie Absolwentów do posługiwania się wiedzą biologiczną, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy oraz stosowania w działalności zawodowej.

Absolwent kierunku Biologia uzyskuje w zaawansowanym stopniu podstawową wiedzę biologiczną z zakresu botaniki, zoologii, ekologii, ochrony przyrody, fizjologii roślin i zwierząt, anatomii człowieka, genetyki, ewolucjonizmu, mikrobiologii, immunologii, chemii, biochemii, biologii komórki, fizyki, biofizyki. Absolwent przygotowany jest do wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych jak również samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz aktywnego uczestnictwa w pracy zespołowej. Program studiów uwzględnia ponadto kształcenie w zakresie języków obcych, technologii informacyjnych oraz wychowania fizycznego. W trakcie studiów studenci mają możliwość uczestniczenia w różnych formach zajęć, od wykładów, poprzez zajęcia konwersatoryjne i seminaryjne, do zajęć laboratoryjnych. Wiele kursów obejmuje zajęcia terenowe.

W czasie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa w wybranych indywidualnie zakładach i/lub szkołach.

Program studiów, umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a w konsekwencji otwarcie na europejski rynek pracy.

BIOLOGIA MEDYCZNA

Specjalność pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w obszarach wspierających medycynę.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, szczególnie na temat molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów. Kształcenie w tej specjalności pozwoli uzyskać pogłębioną wiedzę na temat biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób. Dodatkowo, Absolwent zna i potrafi stosować metody diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej. Dzięki temu może współpracować ze specjalistami zajmującymi się różnymi chorobami ludzi i zwierząt, w tym chorobami genetycznymi, infekcyjnymi i in., analitykami i diagnostami medycznymi w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Zna podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją.

Perspektywy pracy:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, laboratoriach stacji sanitarno-epidomiologicznych lub związanych z ochroną i kontrolą stanu środowiska. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych. Może pracować w placówkach zajmujących się gromadzeniem i analizą wyników badań klinicznych. Będzie mógł współpracować ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi, analitykami i diagnostami medycznymi. Ścieżka kariery może być uzupełniona o studia magisterskie (biologia molekularna, mikrobioanalityka, biotechnologia) lub podyplomowe w pokrewnych dziedzinach.

BIOLOGIA Z KWALIFIKACJAMI PEDAGOGICZNYMI

Perspektywy pracy:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, laboratoriach stacji sanitarno-epidomiologicznych lub związanych z ochroną i kontrolą stanu środowiska. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych. Może pracować w placówkach zajmujących się gromadzeniem i analizą wyników badań klinicznych. Będzie mógł współpracować ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi, analitykami i diagnostami medycznymi. Ścieżka kariery może być uzupełniona o studia magisterskie (biologia molekularna, mikrobioanalityka, biotechnologia) lub podyplomowe w pokrewnych dziedzinach.

Kandydat na studia biologiczne powinien wykazywać zainteresowanie naukami biologicznymi, naukami o ziemi (geologia i geografia), a także mieć dobre podstawy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych oraz chemicznych.

 

Studia drugiego stopnia

 

Absolwenci kończący studia na kierunku biologia uzyskują wiedzę osadzoną przede wszystkim w obszarze nauk przyrodniczych, który koresponduje z innymi obszarami nauk takimi jak nauki ścisłe czy społeczne. Posiadana wiedza pogłębiona jest o dodatkowe umiejętności praktyczne, co pozwala na zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody.

Biologia molekularna

Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskie)
na kierunku Biologia, specjalność Biologia molekularna posiada pogłębioną wiedzę z zakresu biologii i biegłość w zakresie biologii molekularnej, a w szczególności zastosowania technik mikroskopowych i znakowania cząstek biologicznych, prowadzenia kultur in vitro oraz praktycznych aspektów enzymologii, genetyki człowieka, a także bioinformatyki i technik rekonstrukcji filogenezy.Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala absolwentowi na dogłębną analizę zjawisk i procesów biologicznych zachodzących w środowisku naturalnym. Szczególny nacisk stawiamy na umiejętność obsługi aparatury badawczej i prowadzenia szerokiego spektrum analiz materiału biologicznego.Absolwent przygotowany jest do pracy w: instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych zajmujących się analizą z wykorzystaniem materiału biologicznego, przemyśle. Zdobyta wiedza pozwala na rozwijanie umiejętności zawodowych i podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Biologia środowiska

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Biologia, specjalność Biologia środowiska, potrafią ocenić i analizować różnorodność biologiczną na poziomie taksonomicznym, biocenotycznym i krajoznawczym. Posiadają metodyczne przygotowanie do badań geobotanicznych, faunistyczno-ekologicznych i hydrobiologicznych. Posiadają umiejętności opisu oraz wyjaśniania procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i dzięki znajomości metod statystycznych umieją oszacować znaczenie wyników badań biologicznych. Ponadto, absolwenci dysponują szeroką wiedzą z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko lądowe oraz wodne. Są świadomi znaczenia właściwych postaw etycznych w badaniach biologicznych. Oprócz podstawowych treści w programie studiów kładzie się nacisk na wykształcenie u absolwenta kreatywnego sposobu myślenia, umiejętności rozumienia i oceny funkcjonowania naturalnych i znajdujących się pod wpływem antropopresji ekosystemów, zdolności planowania i stosowania odpowiednich technik pomiarowych, trwałego użytkowania zasobów naturalnych oraz opracowywania strategii zarządzania środowiskiem. Absolwenci rozumieją problematykę z zakresu ochrony środowiska w takim stopniu, aby współpracować ze specjalistami z innych dziedzin nauk, a więc z prawnikami, ekonomistami, dziennikarzami i politykami. Ponadto, absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy badawczej i analitycznej w instytucjach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych, a także w przemyśle, placówkach ochrony przyrody lub jednostkach administracji na stanowiskach wymagających przygotowania biologicznego. Są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich) z zakresu nauk biologicznych.