Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem – Nowość!

  • studia I stopnia (licencjackie)
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, kształcące specjalistów do pracy w firmach eksperckich, organizacjach oraz instytucjach działających w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Zapewniają uzyskanie szerokiego spektrum wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz specjalistycznych kwalifikacji z zakresu:

  • ochrony przyrody
  • identyfikacji, monitorowania i minimalizowania zagrożeń dla środowiska,
  • inwentaryzowania zasobów środowiska przyrodniczego,
  • działalności edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska,
  • aspektów prawnych i ekonomicznych ochrony środowiska,
  • najnowszych trendów w systemach informacji przestrzennej i podstaw planowania przestrzennego.