Biotechnologia

  • studia I stopnia (licencjackie)
  • studia II stopnia (magisterskie)
    • biotechnologia ogólna
    • biotechnologia żywności
    • mikrobioanalityka w biotechnologii
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

Biotechnologia jest jednym z młodszych kierunków studiów w historii edukacji akademickiej
i stanowi naturalną odpowiedź na zapotrzebowanie na kadry dla innowacyjnej gospodarki. Współczesny rozwój cywilizacyjny jest oparty między innymi na bezpiecznych technologiach, a więc głównie takich, które minimalizują zużycie energii i stwarzają najmniejsze zagrożenie dla środowiska. Niewątpliwie wynik mariażu nauk przyrodniczych i technicznych, jaki stanowią biotechnologie jest propozycją, która służy spełnieniu tych oczekiwań. Współczesna biotechnologia korzysta z jednej strony z najnowszych osiągnięć takich dyscyplin naukowych jak: biochemia, immunologia czy mikrobiologia, a z drugiej
z osiągnięć dyscyplin nauk technicznych takich jak: inżynieria procesowa czy inżynieria materiałowa, ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii.
Produkty nowoczesnej biotechnologii to materiały biodegradowalne mające zastosowanie
w różnych dziedzinach przemysłu (paliwa, rolnictwo, usuwanie odpadów i zanieczyszczeń, wytwarzanie opakowań) i życia codziennego. Szczególną wagę należy przypisać medycznym zastosowaniom biotechnologii z wykorzystaniem inżynierii genetycznej i tkankowej oraz
w produkcji leków nowej generacji (biofarmaceutyki), testów diagnostycznych itp.

Program studiów dla kierunku biotechnologia jest tak skonstruowany by dać słuchaczowi podstawy nauk przyrodniczych takich jak: biologia, fizyka i chemia oraz nauk technicznych (inżynieria procesowa), na takim poziomie by mógł on samodzielnie lub w dowolnej wielkości zespołach prowadzić innowacyjną działalność gospodarczą. Studia na kierunku biotechnologia są przeznaczone dla kandydatów, których cechuje zainteresowanie
w poznawaniu nowoczesnego języka opisu procesów biologicznych z możliwością wykorzystania opisywanych zjawisk na poziomie technologicznym.

Studia licencjackie na kierunku biotechnologia wpisują się w ofertę dydaktyczną Wydziału Nauk Biologicznych i dają naturalną możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział, a więc: biotechnologii, biologii (spec.: biologia molekularna) i ochrony środowiska (spec.: biotechnologia w ochronie środowiska).

Absolwenci biotechnologii zdobędą przygotowanie do podjęcia pracy w przemysłach: spożywczym, farmaceutycznym, produkcji środków ochrony roślin w laboratoriach biologicznych i medycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.