Biotechnologia

  • studia I stopnia (licencjackie)
  • studia II stopnia (magisterskie)
    • biotechnologia farmaceutyczna
    • biotechnologia żywności
    • mikrobioanalityka w biotechnologii
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

Biotechnologia jest jednym z młodszych kierunków studiów w historii edukacji akademickiej i stanowi naturalną odpowiedź na zapotrzebowanie na kadry dla innowacyjnej gospodarki. Współczesny rozwój cywilizacyjny jest oparty między innymi na bezpiecznych technologiach, a więc głównie takich, które minimalizują zużycie energii i stwarzają najmniejsze zagrożenie dla środowiska. Niewątpliwie wynik mariażu nauk przyrodniczych i technicznych, jaki stanowią biotechnologie jest propozycją, która służy spełnieniu tych oczekiwań. Współczesna biotechnologia korzysta z jednej strony z najnowszych osiągnięć takich dyscyplin naukowych jak: biochemia, immunologia czy mikrobiologia, a z drugiej z osiągnięć dyscyplin nauk technicznych takich jak: inżynieria procesowa czy inżynieria materiałowa, ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii.

Produkty nowoczesnej biotechnologii to materiały biodegradowalne mające zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu (paliwa, rolnictwo, usuwanie odpadów i zanieczyszczeń, wytwarzanie opakowań) i życia codziennego. Szczególną wagę należy przypisać medycznym zastosowaniom biotechnologii z wykorzystaniem inżynierii genetycznej i tkankowej oraz w produkcji leków nowej generacji (biofarmaceutyki), testów diagnostycznych itp.

Program studiów dla kierunku biotechnologia jest tak skonstruowany by dać słuchaczowi podstawy nauk przyrodniczych takich jak: biologia, fizyka i chemia oraz nauk technicznych (inżynieria procesowa), na takim poziomie by mógł on samodzielnie lub w dowolnej wielkości zespołach prowadzić innowacyjną działalność gospodarczą. Studia na kierunku biotechnologia są przeznaczone dla kandydatów, których cechuje zainteresowanie w poznawaniu nowoczesnego języka opisu procesów biologicznych z możliwością wykorzystania opisywanych zjawisk na poziomie technologicznym.

 

 

Studia pierwszego stopnia

 

Absolwenci kierunku biotechnologia posiadają szeroką wiedzę z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, technicznych i humanistycznych. Mają opanowane podstawy nauk ścisłych takich jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka. Posiadają wiedzę z zakresu nauk biologicznych obejmującą m.in. biochemię, bioinformatykę, biologię komórki, genetykę, mikrobiologię i immunologię. wiedza ta może być wykorzystana w obszarze biotechnologii, biologii molekularnej, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii przemysłowej, kultur tkankowych oraz metod biotechnologicznych w ochronie środowiska. Szerokie i wszechstronne wykształcenie o charakterze interdyscyplinarnym umożliwia absolwentom kierunku biotechnologia sprawną współpracę ze specjalistami innych dziedzin nauki. Absolwenci kierunku Biotechnologia są przygotowani do stosowania technik biotechnologicznych w różnych, możliwych obszarach ich działalności zawodowej takich jak: laboratoria badawcze, analityczne i diagnostyczne, pracy z materiałem biologicznym czy pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych. Zdobędą przygotowanie do podjęcia pracy w przemysłach: spożywczym, farmaceutycznym, produkcji środków ochrony roślin w laboratoriach biologicznych i medycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

 

Studia drugiego stopnia

 

Absolwenci tego kierunku studiów posiadają specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk podstawowych i aplikacyjnych: biochemii, biologii komórki, genetyki i inżynierii genetycznej, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii, biotechnologii i biologii molekularnej, opartych na solidnych podstawach nauk biologicznych (botanika, zoologia) oraz ścisłych. Oprócz zdobytej wiedzy posiadają praktyczną umiejętność w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych i analitycznych. Posiadana wiedza, pogłębiona o dodatkowe umiejętności praktyczne, pozwoli na zatrudnienie absolwentów w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody. Zdobędą przygotowanie do podjęcia pracy w przemysłach: spożywczym, farmaceutycznym, produkcji środków ochrony roślin w laboratoriach biologicznych i medycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Biotechnologia farmaceutyczna

Absolwent posiada wiedzę biotechnologiczną w szczególności związaną z substancjami stosowanymi w syntezie produktów leczniczych, aparaturą wykorzystywaną w przemyśle farmaceutycznym, z uwzględnieniem nowoczesnych metod analitycznych oraz nanotechnologii, a także farmakologii, farmakogenetyki i toksykologii produktów leczniczych. Zakres nabytych umiejętności umożliwia mu projektowanie leków z korzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz technik inżynierii genetycznej. Absolwent potrafi również projektować i symulować bioprocesy stosowane w przemyśle farmaceutycznym, jak również przeprowadzić ocenę i analizę jakości surowców oraz produktów leczniczych

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle farmaceutycznym, jak również w branżach pokrewnych tj. w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją leków, środków spożywczych i suplementów diety, w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych, zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości produktów. Zakres wiedzy ekonomicznej i prawa farmaceutycznego umożliwia mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent posiada znajomość języka obcego ogólnego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego.

Biotechnologia żywności

Absolwenci specjalności biotechnologia żywności mają wiedzę i umiejętności z zakresu chemii procesów biotechnologicznych, enzymologii, toksykologii, technologii przemysłów biotechnicznych, mikrobiologii żywności oraz oceny jakości produktów i procesów biotechnologicznych. Są przygotowani do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki, w których stosuje się techniki biotechnologiczne, tj. w przemyśle spożywczym (m. in. mleczarskim, mięsnym, browarniczym, gorzelniczym i winiarskim), farmaceutycznym, paszowym, a także chemii gospodarczej. Zna i potrafi praktycznie wykorzystać techniki in vitro stosowane w hodowli roślin i zwierząt oraz ochronie środowiska (biopreparaty, oczyszczanie biologiczne, biotransformacje).

Studia na kierunku biotechnologia oraz specjalności żywnościowej przygotowują także do pracy w laboratoriach analityczno – chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych, zwłaszcza w przetwórstwie spożywczym związanym z technologiami fermentacyjnymi i produkcją biopreparatów. Tak wszechstronne wykształcenie sprawia, że absolwenci specjalności mogą pracować na stanowiskach zarówno technologów, ale także wysoko wykwalifikowanych specjalistów w służbach sanitarnych i placówkach naukowo – badawczych.

Mikrobioanalityka w biotechnologii

Absolwenci specjalności mikrobioanalityka w biotechnologii, zdobędą przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących nowoczesne techniki biotechnologiczne i biomolekularne. Zdobędą przygotowanie do pracy w przemysłach: spożywczym, rolniczym, farmaceutycznym, produkcji środków ochrony roślin, w badawczych i analitycznych laboratoriach biologicznych i medycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów, jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci nabędą wiedzę ukierunkowaną na praktyczne i teoretyczne wykorzystanie osiągnięć wybranych dyscyplin nauk ścisłych (matematyka, fizyka, chemia), przyrodniczych (biologia) i technicznych (technologia, inżynieria procesowa). Zdobędą umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia eksperymentów oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Wyróżnia go pogłębiona wiedza w zakresie budowy strukturalno – funkcjonalnej komórek eukariotycznych, markerów genetycznych oraz nowoczesnych technik analityki biochemicznej. Ta wiedza daje solidne podstawy do istoty tej specjalności, a więc wejścia w zagadnienia związane z bioanalityką w skali mikro, związaną z obszarem mikrobioanalityki oraz zdobycia umiejętności w projektowaniu, konstruowaniu i walidacji biosensorów o specyficznym, wąskim zakresie zastosowań w bioanalityce.