Informacje ogólne

Wydział Nauk Biologicznych prowadzi studia doktoranckie na dwóch kierunkach: biologia i ochrona środowiska.

Studia III stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych, dziennych, trwają cztery lata.

Studia doktoranckie mają na celu umożliwienie słuchaczom uzyskania pogłębionego wykształcenia w zakresie wybranej dyscypliny (biologia lub ochrona środowiska), uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych. Studia doktoranckie polegają na realizacji indywidualnie ustalonego programu pracy naukowej pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego oraz planu studiów. Wydział zapewnia doktorantom stosowne warunki naukowe i materialne konieczne do prowadzenia studiów i badań.

Podstawowym zadaniem studiów III stopnia jest wykształcenie specjalistów posiadających umiejętność samodzielnej organizacji i prowadzenia badań naukowych oraz przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Na studia doktoranckie może zostać przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera: biologii, ochrony środowiska, biotechnologii lub z dyscyplin pokrewnych z obszarów nauk: ścisłych, rolniczych i weterynaryjnych lub technicznych z oceną na dyplomie co najmniej dobrą. O przyjęciu kandydata decydować będą dotychczasowe osiągnięcia kandydata, jego predyspozycje ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawione opinie i wyniki studiów.

Kierownik studiów:

dr hab. Marian Giertych, prof UZ

tel. (68) 328 78 62
e-mail: m.giertych@wnb.uz.zgora.pl

Pracownik ds. studiów doktoranckich:

mgr Małgorzata Gromek

Tel: (68) 328 73 20
e-mail: m.gromek@wnb.uz.zgora.pl