Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego jest najwyższym przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów Uczelni, jako ich reprezentacja w rozumieniu art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Jednym z organów Samorządu na Uniwersytecie Zielonogórskim jest Samorząd Doktorantów. Do jej podstawowych zadań należy w szczególności:

  • obrona praw doktorantów; na wyraźne Żądanie doktoranta Rada jest umocowana do przedstawienia swojej opinii w indywidualnych sprawach doktorantów,
  • zapewnienie doktorantom zaplecza informacyjnego i doradczego w zakresie ich praw i obowiązków,
  • uczestnictwo w decydowaniu w sprawach Uczelni, w zakresie i na zasadach określonych przez Ustawę i Statut Uczelni; w szczególności poprzez swoich przedstawicieli w organach i ciałach kolegialnych Uczelni,
  • uzgadnianie Regulaminu studiów doktoranckich,
  • opiniowanie projektów decyzji organów Uczelni w sprawach związanych z organizacją studiów doktoranckich,
  • podejmowanie działań mających na celu rozwój naukowy doktorantów,
  • podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji materialnej doktorantów,
  • współdecydowanie z odpowiednimi organami Uczelni w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktorantów oraz pomocy materialnej dla doktorantów,
  • wspieranie inicjatyw środowiska doktorantów oraz inicjowanie przedsięwzięć dotyczących środowiska doktorantów,
  • utrzymywanie kontaktów oraz wymiana informacji i doświadczeń z pokrewnymi organizacjami.