Oferta edukacyjna

Opiekun przedmiotu Lista przedmiotów prowadzonych w języku angielskim dla studentów Erasmus+ Kierunek studiów, stopień Semestr ECTS Liczba godzin Forma zaliczenia
Katedra Ochrony Przyrody
dr Olaf Ciebiera Prawo i ekonomia w ochronie środowiska Law and economics in environmental protection Ochrona środowiska, I 4 3 30w, 45ćw e/zo
dr Olaf Ciebiera Ekofizjografia Ecophysiography Ochrona środowiska, II, OZN 1 7 3ow,15ćw e/zo
Katedra Zoologii
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Zoologia bezkręgowców Invertebrate zoology Biologia, I 1 6 30w, 35lab e/zo
dr Elżbieta Roland Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców Field course in invertebrate zoology Biologia, I 2 1 30ćw zo
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Parazytologia Parasitology Biologia, II, BŚ 4 2 30lab zo przedmiot wybieralny nie będzie w przyszłym roku (specjalność nie została uruchomiona)
Katedra Botaniki i Ekologii
dr Katarzyna Dancewicz Fizjologia roślin Plant physiology Biotechnologia, I 2 3 15w, 30lab e/zo
dr Dmytro Iakushenko Fitosocjologia Phytosociology Ochrona Środowiska, II, OZN 2 7 30w, 30ćw e/zo
dr hab. prof. nadzw. Marian Giertych Statystyka dla przyrodników Statistics for naturalists Biologia, I 3 3 15w,15lab zo/zo
dr hab. prof. nadzw. Marian Giertych Statystyka w naukach o środowisku Statistics in environmental studies Ochrona Środowiska, I 6 2 15w,15lab zo/zo
dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Iszkuło Gospodarka leśna Forest management Ochrona Środowiska,  II, OZN 3 4 15w,30ćw e/zo
dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Iszkuło Dendrologia Dendrology Ochrona Środowiska, II, KTZ 1 6 15w,30ćw e/zo nie będzie w przyszłym roku (specjalność nie została uruchomiona)
prof. dr hab. Beata Gabryś Entomologia ewolucyjna Evolutionary entomology Biologia, III 2 4 30w e
prof. dr hab. Beata Gabryś Geografia życia Geography of life oferta ogólnouczelniana 3 2 30w z przedmiot wybieralny
dr Krystyna Walińska Metabolity wtórne roślin Secondary metabolites in plants Biotechnologia, II 3 3 15w,15ćw zo/zo przedmiot wybieralny
dr Krystyna Walińska Botanika ogólna General botany Biologia, I 1 6 30w,45lab e/zo
Katedra Biotechnologii
prof. dr hab. Lidia Latanowicz Fizyka dla przyrodników Physics Biologia, I 1 5 10w,30ćw zo/zo
prof. dr hab. Lidia Latanowicz Biofizyka Biophysics Biologia, I 2 3 15/15lab e/zo
prof. dr hab. Lucyna Słomińska Podstawy biotechnologii Biotechnology basics Biotechnologia, I 1 2 10w zo
dr Andrzej Kasperski Enzymologia ogólna General enzymology Biotechnologia, I 4 4 20w/30lab e/zo
Katedra Biologii Molekularnej
prof. dr hab. Michał Stosik Mikrobiologia z elementami immunologii Microbiology and immunology elements Biotechnologia, I 3 6 30w/45lab e/zo
dr hab. prof. nadzw. Ewa Jaśkiewicz Immunologia Immunology Biologia, I 6 4 30w/45lab e/zo
prof. dr hab. Michał Stosik Mikrobiologia Microbiology Ochrona Środowiska, I 4 5 30w/45lab e/zo
prof. dr hab. Aleksander Sikorski Biologia komórki Cell biology Biotechnologia, I 4 4 30w/30lab e/zo
dr Beata Machnicka GMO GMO Biologia / Biologia Molekularna2 3 6 15w/30lab e/zo
dr Beata Machnicka GMO GMO Ochrona Środowiska / Biotechnologia w Ochronie Środowiska 4 2 15w/15lab zo/zo
Prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz Metabolizm Metabolism Biologia / Biologia Molekularna2 1 7 30w/30lab e/zo
Prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz Metabolizm Metabolism Biotechnologia1 4 3 30w/30lab zo/zo
dr Dżamila Bogusławska Techniki Znakowania Cząstek Biologicznych Biological Molecules Labeling Technique Biologia / Biologia Molekularna2 1 7 15w/45lab zo/zo