Jak przetrwać pierwszy rok

INDEKS (wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta)
jest jednym z bardzo ważnych dokumentów – to właśnie w nim dokumentowane są Wasze osiągnięcia w trakcie zdobywania wiedzy na studiach. Zawiera on również informacje o odbytych praktykach, zasługach dla uczelni czy wreszcie – o obronach przygotowanych prac.

Jak wypełnić indeks?
Na samym początku pamiętaj, aby czytelnie podpisać swój indeks. Miejsce na to, znajduje się na okładce indeksu, tuż pod zdjęciem. Zaczynając od strony 8, uzupełnij swoje dane: imię i nazwisko, rok studiów (np. II), rok akademicki (np. 2016/2017) oraz semestr (licząc od początku studiów, np. III). Dane te uzupełnij także na każdej kolejnej stronie, dotyczącej obecnego semestru (w zależności od ilości przedmiotów są to z reguły 2-3 strony).
Następnie wpisz informacje dotyczące wszystkich przedmiotów.

Pamiętaj, aby robić to rozważnie, gdyż każdą pomyłkę czy chęć poprawy danych musisz zgłosić w dziekanacie!

Najlepiej jest otworzyć swoją kartę okresowych osiągnięć studenta („zaliczeń”) i wpisywać do indeksu przedmioty w  kolejności zgodnej z kartą.
Jeżeli z danego przedmiotu są różne formy zajęć (np. wykład i laboratorium) nie wpisujemy ich wielokrotnie do indeksu. Inaczej mówiąc, przedmiotowi wpisanemu do indeksu przypisana jest jedna ocena końcowa z  karty zaliczeń.
NAZWISKO WYKŁADAJĄCEGO – tutaj wpisz tytuł naukowy, imię i nazwisko prowadzącego, z którym masz wykłady i u którego będziesz zdawał egzamin końcowy (przepisz identycznie jak w karcie zaliczeń).
Pamiętaj, aby wpisać w tej rubryce odpowiedni stopień naukowy prowadzącego (np. prof. dr hab. inż. Anna Nowak). Tytuł profesora nadzwyczajnego (prof. UZ) wyjątkowo zapisujemy dopiero po nazwisku wykładającego (np. dr hab. Jan Kowalski prof. UZ)
NAZWA PRZEDMIOTU – przepisz, tak jak w karcie zaliczeń
LICZBA GODZIN – możesz sprawdzić w sylabusie przedmiotu
ZALICZENIE – tutaj powinna znaleźć się ocena końcowa z przedmiotu (mając 2 formy zajęć, będzie to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form) – wypełnia wykładowca
PUNKTY ECTS – jak w sylabusie i  karcie zaliczeń
EGZAMIN – to pole zostaje puste!

Pamiętaj, że przed przystąpieniem do egzaminu musimy posiadać wpis z ćwiczeń na karcie okresowych osiągnięć.

Opracował: Damian Kuna , Piotr Stasiak