Kierunki studiów

 • Biologia

  • studia I stopnia (licencjackie)
   • biologia medyczna
   • biologia z kwalifikacjami pedagogicznymi
  • studia II stopnia (magisterskie)
   • biologia molekularna
   • biologia środowiska
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

  BIOLOGIA

  Biologia, jako jedna z dyscyplin wchodzących w skład szeroko pojętych nauk biologicznych, przeżywa obecnie swój rozkwit. Wnosi stale nowe, ważne odkrycia dotyczące struktury i funkcjonowania organizmów, populacji oraz ekosystemów.  Rozwój nauk biologicznych ma także związek z postępem nauk medycznych, nauk rolniczych oraz w ochronie środowiska. Przyczynia się do udoskonalenia procesu leczenia ludzi i zwierząt, metod hodowli roślin i zwierząt, technik stosowanych w badaniach biochemicznych i genetycznyc, sposobów wykorzystania gospodarczego mikroorganizmów, jak również narzędzi służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

  BIOLOGIA MEDYCZNA

  Specjalność pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w obszarach wspierających medycynę.
  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, szczególnie na temat molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów. Kształcenie w tej specjalności pozwoli uzyskać pogłębioną wiedzę na temat biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób. Dodatkowo, Absolwent zna i potrafi stosować metody diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej. Dzięki temu może współpracować ze specjalistami zajmującymi się różnymi chorobami ludzi i zwierząt, w tym chorobami genetycznymi, infekcyjnymi i in., analitykami i diagnostami medycznymi w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Zna podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją.

  Perspektywy pracy:

  Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, laboratoriach stacji sanitarno-epidomiologicznych lub związanych z ochroną i kontrolą stanu środowiska. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych. Może pracować w placówkach zajmujących się gromadzeniem i analizą wyników badań klinicznych. Będzie mógł współpracować ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi, analitykami i diagnostami medycznymi. Ścieżka kariery może być uzupełniona o studia magisterskie (biologia molekularna, mikrobioanalityka, biotechnologia) lub podyplomowe w pokrewnych dziedzinach.

  Kandydat na studia biologiczne powinien wykazywać zainteresowanie naukami biologicznymi, naukami o ziemi (geologia i geografia), a także mieć dobre podstawy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych oraz chemicznych.

   

  Continue reading →
 • Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem – Nowość!

  • studia I stopnia (licencjackie)
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

  Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, kształcące specjalistów do pracy w firmach eksperckich, organizacjach oraz instytucjach działających w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Zapewniają uzyskanie szerokiego spektrum wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz specjalistycznych kwalifikacji z zakresu:

  • ochrony przyrody
  • identyfikacji, monitorowania i minimalizowania zagrożeń dla środowiska,
  • inwentaryzowania zasobów środowiska przyrodniczego,
  • działalności edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska,
  • aspektów prawnych i ekonomicznych ochrony środowiska,
  • najnowszych trendów w systemach informacji przestrzennej i podstaw planowania przestrzennego.
  Continue reading →
 • Biotechnologia

  • studia I stopnia (licencjackie)
  • studia II stopnia (magisterskie)
   • biotechnologia ogólna
   • biotechnologia żywności
   • mikrobioanalityka w biotechnologii
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

  Biotechnologia jest jednym z młodszych kierunków studiów w historii edukacji akademickiej
  i stanowi naturalną odpowiedź na zapotrzebowanie na kadry dla innowacyjnej gospodarki. Współczesny rozwój cywilizacyjny jest oparty między innymi na bezpiecznych technologiach, a więc głównie takich, które minimalizują zużycie energii i stwarzają najmniejsze zagrożenie dla środowiska. Niewątpliwie wynik mariażu nauk przyrodniczych i technicznych, jaki stanowią biotechnologie jest propozycją, która służy spełnieniu tych oczekiwań. Współczesna biotechnologia korzysta z jednej strony z najnowszych osiągnięć takich dyscyplin naukowych jak: biochemia, immunologia czy mikrobiologia, a z drugiej
  z osiągnięć dyscyplin nauk technicznych takich jak: inżynieria procesowa czy inżynieria materiałowa, ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii.
  Produkty nowoczesnej biotechnologii to materiały biodegradowalne mające zastosowanie
  w różnych dziedzinach przemysłu (paliwa, rolnictwo, usuwanie odpadów i zanieczyszczeń, wytwarzanie opakowań) i życia codziennego. Szczególną wagę należy przypisać medycznym zastosowaniom biotechnologii z wykorzystaniem inżynierii genetycznej i tkankowej oraz
  w produkcji leków nowej generacji (biofarmaceutyki), testów diagnostycznych itp.

  Program studiów dla kierunku biotechnologia jest tak skonstruowany by dać słuchaczowi podstawy nauk przyrodniczych takich jak: biologia, fizyka i chemia oraz nauk technicznych (inżynieria procesowa), na takim poziomie by mógł on samodzielnie lub w dowolnej wielkości zespołach prowadzić innowacyjną działalność gospodarczą. Studia na kierunku biotechnologia są przeznaczone dla kandydatów, których cechuje zainteresowanie
  w poznawaniu nowoczesnego języka opisu procesów biologicznych z możliwością wykorzystania opisywanych zjawisk na poziomie technologicznym.

  Studia licencjackie na kierunku biotechnologia wpisują się w ofertę dydaktyczną Wydziału Nauk Biologicznych i dają naturalną możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział, a więc: biotechnologii, biologii (spec.: biologia molekularna) i ochrony środowiska (spec.: biotechnologia w ochronie środowiska).

  Absolwenci biotechnologii zdobędą przygotowanie do podjęcia pracy w przemysłach: spożywczym, farmaceutycznym, produkcji środków ochrony roślin w laboratoriach biologicznych i medycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

   

  Continue reading →
 • Ochrona środowiska

  • studia I stopnia (licencjackie) – w języku angielskim
  • studia II stopnia (magisterskie)
   • ochrona zasobów naturalnych
  • studia III stopnia (doktoranckie)
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

  Ochrona środowiska jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, korzystającą z dorobku wielu nauk podstawowych, a zwłaszcza biologii, chemii, geologii i geografii. Obejmuje również liczne zagadnienia i problemy z zakresu szeroko pojętych nauk technicznych i prawnych. Nowoczesne koncepcje ochrony środowiska, bazujące na najnowszych osiągnięciach nauk o środowisku w tym ekologii, toksykologii i chemii środowiska, wyznaczają nowe kierunki zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego w XXI wieku. Ochrona środowiska to nauka przyszłości, której wybór już dziś może dostarczyć wiele satysfakcji poznawczej, zapewnić obszerną interdyscyplinarną wiedzę i dobrze służyć w pracy nad zapewnieniem przyszłym pokoleniom zachowania najcenniejszych walorów przyrodniczych naszego środowiska naturalnego.
  Kandydat na studia z zakresu ochrony środowiska powinien wykazywać zainteresowanie biologią, geologią, geografią i chemi, a także mieć dobre podstawy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych.

   

  Continue reading →