Potwierdzanie efektów uczenia się

Wydział Nauk Biologicznych przystąpił do procesu potwierdzania efektów uczenia się nabytych poza systemem studiów wyższych.

Osobom przystępującym do procesu, zgodnie z Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się na Uniwersytecie Zielonogórskim (Uchwała nr 488 Senatu UZ z dnia 24 czerwca 2015 r.) można uznać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

O potwierdzenie efektów uczenia się mogą się ubiegać osoby zamierzające kandydować na studia drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska, specjalność ochrona zasobów naturalnych. Warunkiem przystąpienia do procesu jest posiadanie co najmniej trzech lat doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Lista przedmiotów z obowiązującego programu studiów, podlegających procesowi potwierdzania efektów uczenia się:

Ważniejsze terminy i inne informacje:

  • od 1 lutego do 30 kwietnia – termin składania wniosków o potwierdzenie efektów uczenia się;
  • do 31 maja – termin przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się, zakończonej wydaniem decyzji;
  • do 30 czerwca – przeprowadzenie procedury odwoławczej
  • procedura jest odpłatna,
  • przed przystąpieniem do procedury kandydat podpisuje umowę z uczelnią,
  • warunkiem przystąpienie do procedury jest wniesienie opłaty,

OZN Edukacja przyrodnicza
OZN Ekofizjografia
OZN Ekologia środowiska pracy
OZN Gospodarka leśna
OZN Gospodarka łowiecka
OZN Ochrona zwierząt w ogrodach zoologicznych
Fitosocjologia
OZN_Polityka_ochrony_srodowiska.docx
UCHWAŁA NR 488 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się na Uniwersytecie Zielonogórskim
ZARZĄDZENIE NR 96 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie organizacji procesu potwierdzania efektów uczenia się na Uniwersytecie Zielonogórskim
Załącznik do Zarządzenia 96