Komunikat Rektora

W nawiązaniu do bieżących informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 opublikowanych pod adresem

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-38-warszawa-2-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

oraz
1. Rekomendacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 28-02-2020 r.;
2. Komunikatu Kanclerza z dnia 02-03-2020 r.;
3. Projektu Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
4. Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Zielonogórskim,

Uprzejmie proszę o podjęcie działań informacyjnych i organizacyjnych mogących, w nawiązaniu do przytoczonych wyżej dokumentów i informacji, efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podnieść bezpieczeństwo Pracowników, Studentów i Doktorantów naszej Uczelni.

Jednocześnie informuję, że w trosce o bezpieczeństwo całej wspólnoty Uniwersytetu na Uczelni zostały podjęte następujące kroki:

1. Wstrzymuje się zgody na wyjazdy studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2,

2. Zaleca się rezygnację z prywatnych wyjazdów studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.

Uprzejmie proszę 0 zwrócenie uwagi podległym pracownikom, a także studentom i doktorantom na potrzebę przekazywania Państwu informacji o planowanych wyjazdach do Państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i o terminach powrotów z już zrealizowanych podróży.

W przypadku takich pracowników należy skorzystać z możliwości polecenia przez pracodawcę wykonywania przez pracownika przez czas oznaczony (14 dni), pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W takim przypadku pracownik powinien wykonywać pracę w domu, pozostawać w kontakcie z pracodawcą i być do jego dyspozycji. Jeżeli nie ma możliwości pracy zdalnej, pracodawca na mocy art. 210 kodeksu pracy może zwolnić pracownik z obowiązku świadczenia pracy, a za okres usprawiedliwianej nieobecności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Pracownikom, u których występują objawy w postaci gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem, należy nie dopuścić do pracy i polecić kontakt ze stacją sanitarnoepidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym szpitala. W odniesieniu do nauczycieli akademickich zawieszoną realizację zajęć dydaktycznych należy zaplanować do odrobienia w terminie późniejszym.

Osobom, które w ostatnich dniach wróciły z rejonów zagrożonych koronawirusem SARS-CoV-2 (nawet jeżeli nie miały kontaktu z osobami chorymi i same czują się dobrze) zaleca się ograniczenie aktywności przez 14 dni, monitoring stanu zdrowia i kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym szpitala w razie wystąpienie objawów choroby.

Uprzejmie proszę o poinformowanie prowadzących zajęcia, że studenci i doktoranci proszeni są o kontakt mailowy z prowadzącymi zajęcia w celu przekazania informacji określonych w niniejszym piśmie. W przypadku studentów i doktorantów, którzy wrócili z podróży do Państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u których stwierdzono przytoczone wyżej objawy chorobowe, należy udzielić krótkoterminowego urlopu od zajęć. Wyżej wymienionym osobom należy umożliwić zaliczenie opuszczonych zajęć w innym terminie.

REKTOR
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński