Organizacja Konferencji i druk publikacji dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze


Termin nadsyłania prac w formacie .doc i załączonymi osobno tabelami i rycinami mija 30 czerwca 2017 r. Przygotowane artykuły proszę wysłać wraz z załącznikami na adres s.pilichowski@wnb.uz.zgora.pl

Szanowni Państwo, przygotowując publikację, prosimy zwrócić uwagę na obowiązujące wymogi redakcyjne oraz prosimy pamiętać, że w myśl obowiązujących zasad punktowania publikacji, aby zaliczyć ją jako rozdział w monografii artykuł powinien zajmować minimalnie 0,5 arkusza wydawniczego, co w przeliczeniu daje 20 000 (dwadzieścia tysięcy) znaków typograficznych prozy. Należy przy tym uwzględnić korektę i uwagi recenzenta. Prosimy wziąć to pod uwagę.

Wymagania w stosunku do nadsyłanych artykułów są zgodne ze standardami Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego dla monografii i przedstawiają się następująco:

  1. Tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman o stopniu 12
    z zachowaniem marginesów: górnego 25 mm i lewego 35 mm, z interlinią 1,5 wiersza. W przypisach nie należy stosować zmniejszonego stopnia czcionki i zmniejszonej interlinii. Powinny być takie same jak w tekście głównym. Jeżeli w pracy użyto fontów specjalnych, należy dołączyć je w osobnym folderze.
  2.  Materiał ilustracyjny

1. Wszystkie teksty, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp. pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez autora do Oficyny Wydawniczej UZ pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

2. Ilustracje, rysunki, schematy, wykresy i mapy należy przygotować oddzielnie i ponumerować (w przypadku większych prac, z obszernym materiałem ilustracyjnym, może to być numeracja osobna w obrębie każdego rozdziału).

3. Każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku, nazwy plików powinny odpowiadać nazwom (numerom) ilustracji w tekście.

4. Uwaga: ilustracje osadzone w Wordzie, czyli umieszczone w pliku elektronicznym zawierającym całą pracę, nie nadają się do dalszego wykorzystania. Można je umieścić w pliku Word, ale poza tym wszystkie ilustracje należy zamieścić w osobnych plikach zgrupowanych w osobnym folderze.

5. Format plików:

– dla map bitowych (fotografie): .tif, .psd., .eps; dopuszczalne są też formaty .jpg, .gif, .bmp, ale zapis w takim formacie powoduje pogorszenie jakości ilustracji;

– dla rysunków wektorowych: .cdr, .ai, .eps (wraz z dołączonymi czcionkami – pliki zapisane z fontami zamienionymi na krzywe nie pozwalają na wprowadzanie poprawek);

– dla wykresów: .crd, .xlsx (czyli wykonane w CorelDraw lub Excelu).

6. Rozdzielczość i wymiary:

– dla map bitowych wielotonalnych (fotografie) – nie mniejsza niż 300 dpi, skala 1:1;

– dla map bitowych jednotonalnych (rysunków) – 600 dpi, skala 1:1.

7. Istnieje możliwość zeskanowania oryginałów ilustracji w Oficynie Wydawniczej UZ.

  1. Cytaty

1. Cytaty w tekście powinny być pisane pismem prostym, opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu, a ich źródło wskazane w odpowiednim przypisie. Jeżeli w ramach cytatu ujętego w cudzysłów występują fragmenty mające własny cudzysłów (cytat w cytacie), należy ten ostatni zastąpić tzw. żabkami (« »).

2. Cytaty dłuższe niż 2 wiersze należy wydzielić z tekstu głównego i pisać od nowego akapitu, bez cudzysłowu, pismem prostym.

3. Wyrazy lub zwroty wprowadzane do cytatu należy ujmować w nawiasy kwadratowe i opatrywać podaną wewnątrz tego nawiasu informacją, od kogo pochodzi uzupełnienie (np. inicjały autora, „przyp. aut.”, „przyp. tłum.”).

4. Opuszczenie fragmentu tekstu w cytacie, rozpoczęcie cytatu od środka zdania lub urwanie cytatu przed końcem zdania należy zasygnalizować wielokropkiem w nawiasie kwadratowym ([…]).

5. W przypadku wprowadzania w cytacie wyróżnień (czcionka półgruba, rozspacjowanie) niepochodzących od autora cytowanego dzieła, należy określić ich autorstwo w nawiasie kwadratowym lub przypisie do cytatu (np. „podkreślenie moje – A.A.”).

  1. Przypisy

 1. Formułując przypisy, Autor powinien brać pod uwagę konieczność zachowania maksymalnej zwięzłości, zwłaszcza przy dużej ich liczbie. Przypisy uzupełniające tekst główny („dygresyjne”) powinny być ograniczone do minimum, przypisy bibliograficzne powinny zawierać tylko niezbędne elementy.

2. Przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu lub rozdziału pracy. Jeżeli praca ma kilka rozdziałów, należy w każdym z nich stosować odrębną numerację przypisów.

3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia i nazwisko redaktora; w przypadku artykułu z czasopisma – tytuł czasopisma w cudzysłowach, rok jego wydania i kolejny numer.

4. Jeżeli przypis odsyła do strony WWW, należy podać pełny adres strony oraz datę dostępu w nawiasie kwadratowym.

5. W przypadku przytaczania w następujących po sobie kolejnych przypisach tej samej pozycji bibliograficznej należy zastosować skrót ibidem/tamże. W przypadku powtarzania się w kolejnych

6. W przypadku przytaczania dzieła, które było już wcześniej cytowane, należy w przypisie podać tylko inicjał imienia i nazwisko autora oraz skrót op. cit./dz. cyt.; jeżeli jest to praca zbiorowa – skrót tytułu. Jeżeli przytacza się więcej niż jedno dzieło danego autora, zamiast op. cit. należy

7. W przypisach do nowego rozdziału (numerowanych od 1) należy podawać ponownie pełny opis każdego po raz pierwszy w tym rozdziale cytowanego dzieła, nawet wtedy, gdy opis ten był już podany w poprzednim rozdziale.

8. Nie należy opatrywać przypisami tytułów i mott. Nazwisko autora motta i tytuł dzieła, z którego ono pochodzi, należy podać w nawiasie bezpośrednio pod mottem (zbędne jest podawanie adresu wydawniczego). Jeżeli tytuł wymaga objaśnień i jest naprawdę konieczne sporządzenie przypisu, to tego przypisu nie należy numerować, lecz opatrzyć np. gwiazdką.

9. Jeżeli przy tabelach, ilustracjach itp. materiałach dodatkowych podaje się ich źródło lub jakiekolwiek objaśnienia, nie należy takiej notatki umieszczać w przypisach, lecz w tekście, bezpośrednio pod odpowiednim materiałem.

Przykłady dostępne są tutaj

  1. BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografia powinna obejmować całość literatury uwzględnionej w przypisach.

2. Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów poszczególnych pozycji, a w przypadku prac zbiorowych – według tytułów. Elementy zapisu należy oddzielić przecinkami.

3. Każda pozycja powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tytuł dzieła, ewentualnie inicjał imienia i nazwisko redaktora pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości (pracy zbiorowej) – również tytuł dzieła, z którego pochodzi; w przypadku pracy będącej artykułem zamieszczonym w czasopiśmie – tytuł czasopisma w cudzysłowach, rok jego wydania i kolejny numer. W bibliografii w zasadzie zbędne jest podawanie nazw wydawnictw.

4. Należy podać również wszelkie źródła internetowe opatrzone datą dostępu.

5. W przypadku umieszczenia w bibliografii dzieł wydanych w językach stosujących czcionkę niełacińską konieczne jest wprowadzenie transliteracji (wg Słownika ortograficznego PWN pod redakcją E. Polańskiego).

6. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do prawidłowości transliteracji, należy na marginesie lub na odwrocie strony podać ołówkiem zapis oryginalny.