Badania

Działalność naukowa pracowników Instytutu pozostaje w ścisłym związku z kierunkami kształcenia studentów oraz rozwojem kadry naukowej. Realizowana jest w ramach współpracy z zespołami naukowymi innych jednostek badawczych krajowych i zagranicznych. Badania finansowane są z różnych źródeł między innymi ze środków uzyskiwanych przez wydział na badania własne i statutowe.

Katedra Biotechnologii

Pracownia Biotechnologii

  • Metody biotechnologiczne, biologiczne i chemiczne syntezy nanocząstek metalicznych oraz charakterystyka nanomateriałów przy pomocy metod spektroskopowych
  • Zastosowanie technik liposomowych do projektowania nowych postaci leków oraz charakterystyka otrzymanych układów przy pomocy spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego
  • Badania nad wpływem nanocząstek na przeżywalność i efektywność metaboliczną mikroorganizmów
  • Funkcjonalizacja powierzchni nanocząstek magnetycznych biopolimerami oraz immobilizacja wybranymi lekami (niesteroidowe leki przeciwzapalne, chlorambucyl)
  • Badanie właściwości fizykochemicznych oraz biologicznych immobilizowanych leków, w tym aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksyczności
  • Badanie kinetyki uwalniania leku
  • Analiza kinetyki wybranych bioprocesów oraz komputerowa analiza bioprocesów tlenowych
  • Wpływ nanoczastek na kiełkowanie i rozwój roślin użytkowych
  • Badania w zakresie analityki chemicznej produktów naturalnych i żywności

Pracownia Biochemii i Biologii Komórki

Katedra Botaniki i Ekologii

Katedra Ochrony Przyrody

Katedra Zoologii