Badania

Działalność naukowa pracowników Instytutu pozostaje w ścisłym związku z kierunkami kształcenia studentów oraz rozwojem kadry naukowej. Realizowana jest w ramach współpracy z zespołami naukowymi innych jednostek badawczych krajowych i zagranicznych. Badania finansowane są z różnych źródeł między innymi ze środków uzyskiwanych przez wydział na badania własne i statutowe.

Katedra Biotechnologii

Metody biotechnologiczne i chemiczne w syntezie nanomateriałów i biomateriałów oraz analityka wybranych produktów naturalnych (Katedra Biotechnologii)

  • Otrzymywanie nowych materiałów mających zastosowanie w teranostyce poprzez opracowanie metod syntezy nanocząstek magnetycznych na bazie tlenków żelaza i złota, ich funkcjonalizację i immobilizację
  • Badania nad wpływem nanocząstek na przeżywalność mikroorganizmów
  • Funkcjonalizacji powierzchni nanoczaątek magnetycznych biopolimerami oraz immobilizacja wybranymi lekami (ibuprofen, insulina)
  • Badanie kinetyki uwalniania leku metodami spektrometrycznymi
  • Analiza kinetyki wybranych procesów bioreaktorowych oraz komputerowa analiza bioprocesów tlenowych.
  • Badania w zakresie analityki chemicznej produktów naturalnych i żywności.
  • Enzymatyczna modyfikacja polimerów skrobiowych oraz badanie możliwości wprowadzania zabiegów technologicznych usprawniających procesy filtracji hydrolizatów skrobiowych; badania nad zastosowaniem technik membranowych w produkcji hydrolizatów skrobiowych
  • Badanie i opis dynamiki molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem wiązań wodorowych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego

Pracownia Biochemii i Biologii Komórki

Katedra Botaniki i Ekologii

Katedra Ochrony Przyrody

Katedra Zoologii