Ochrona środowiska

  • studia II stopnia (magisterskie)
    • Kształtowanie terenów zieleni
    • ochrona zasobów naturalnych

  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

Ochrona środowiska jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, korzystającą z dorobku wielu nauk podstawowych, a zwłaszcza biologii, chemii, geologii i geografii. Obejmuje również liczne zagadnienia i problemy z zakresu szeroko pojętych nauk technicznych i prawnych. Nowoczesne koncepcje ochrony środowiska, bazujące na najnowszych osiągnięciach nauk o środowisku w tym ekologii, toksykologii i chemii środowiska, wyznaczają nowe kierunki zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego w XXI wieku. Ochrona środowiska to nauka przyszłości, której wybór już dziś może dostarczyć wiele satysfakcji poznawczej, zapewnić obszerną interdyscyplinarną wiedzę i dobrze służyć w pracy nad zapewnieniem przyszłym pokoleniom zachowania najcenniejszych walorów przyrodniczych naszego środowiska naturalnego.
Kandydat na studia z zakresu ochrony środowiska powinien wykazywać zainteresowanie biologią, geologią, geografią i chemi, a także mieć dobre podstawy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych.

 

Studia drugiego stopnia

 

Kształtowanie terenów zieleni – wyłącznie na studiach stacjonarnych

Absolwent studiów na kierunku Ochrona środowiska specjalności Kształtowanie terenów zieleni posiada wiedzę z zakresu ekofizjografii, ekologii krajobrazu, siedliskoznawstwa ekohydrologii, ekotoksykologii. Posiada również specjalistyczną wiedzę z zakresu dendrologii, zwalczania szkodników i chorób roślin ozdobnych oraz możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności człowieka wobec środowiska przyrodniczego. Umiejętności z zakresu projektowania i urządzania terenów zieleni, planowania przestrzennego na obszarach zurbanizowanych i wiejskich, aranżacji zieleni miejskiej i wiejskiej na obszarach użyteczności publicznej, pielęgnacji zieleni na obszarach o różnym użytkowaniu pozwalają absolwentom specjalności Kształtowanie terenów zieleni znaleźć pracę na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, prowadzić samodzielną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w zakładach produkcyjnych, posiadających stanowiska z zakresu ochrony środowiska oraz w biurach projektowych.

Ochrona zasobów naturalnych

Absolwent kierunku Ochrona środowiska, specjalność Ochrona zasobów naturalnych posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, ekologii, ogólną wiedzę przyrodniczą dotyczącą ekofizjografii, ekohydrologii, siedliskoznawstwa, planowania przestrzennego oraz elementów ekologii krajobrazu. Posiada również specjalistyczną wiedzę i umiejętności z obszaru fitosocjologii i kształtowania środowiska włącznie z zastosowaniami odnawialnych źródeł energii. Wiedza specjalistyczna z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, gospodarowania wodą a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej i rolniczej umożliwia podjęcie pracy zawodowej w zakresie programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Przygotowany jest również do prowadzenia badań naukowych związanych z tą problematyką.Absolwent specjalności Ochrona zasobów naturalnych może znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji wszystkich szczebli, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach wyższych i szkołach oraz instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym.