Oferta pracy IBB PAN

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
MIEJSCE PRACY: Pracownia Biologii Molekularnej IBB PAN
MIASTO: Gdańsk
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia molekularna
DATA OGŁOSZENIA: 4 grudnia 2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  31 stycznia 2018
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: w terminie czterech miesięcy liczonym od daty ogłoszenia konkursu.
FORMA SKŁADANIA OFERT: dowolnie (poczta, e-mail, osobiście)

LINK DO STRONY: www.ibb.waw.pl/pl/praca

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych lub pokrewnych;
 • praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu biologii molekularnej, biologii komórki i biochemii;
 • doświadczenie w badaniach z zakresu biologii komórek prokariotycznych, a szczególnie eukariotycznych w aspekcie chorób ludzkich;
 • udokumentowany znaczący dorobek badawczy w postaci publikacji naukowych w krajowych oraz międzynarodowych czasopismach;
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków badawczych oraz realizacji i kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez instytucje co najmniej ogólnokrajowe;
 • odbycie co najmniej krótkoterminowego (3 miesiące) zagranicznego stażu naukowego;
 • doświadczenie w recenzowaniu prac dyplomowych;
 • doświadczenie w opiece naukowej nad licencjuszami i magistrantami;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • udokumentowany udział w kursach i konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych.

Przystępując do konkursu należy złożyć:

 1. List intencyjny adresowany do Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.
 2. Życiorys naukowy.
 3. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu doktora.
 4. Wykaz publikacji, listę komunikatów konferencyjnych, listę nagród i wyróżnień, informacje o udziale w realizacji projektów badawczych, informacje o udziale w szkoleniach, kursach lub warsztatach.
 5. Przynajmniej jeden list polecający.
 6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 j. t.).

Dokumenty proszę składać drogą pocztową na adres: Barbara Wojnowska, pok. A237, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk

lub elektronicznie (wyłącznie pliki w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako skany dokumentów) na adres: m.gabig@biol.ug.edu.pl lub barbara.wojnowska@biol.ug.edu.pl

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Pobrać plik formularza