Pilny komunikat

Zielona Góra, 2020-03-11

komunikat nr 5/2020
Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego:

§1

1. Z dniem 11 marca br. od godz. 11.00 odwołuje się wszystkie formy zajęć dydaktycznych.
2. Z dniem 11 marca br. od godz. 11.00 odwołuje się również wszystkie formy zajęć kulturalnych
i sportowych.
3. Wykłady dla studentów zostaną, w miarę możliwości, udostępnione w formie elektronicznej.
4. Wobec podjętych regulacji Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji i podjętych środków ostrożności umożliwić studentom realizację programu nauczania oraz zaliczenia zajęć w innych terminach.
5. Studenci, uczestnicy szkół doktorskich i doktoranci zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Dziekana, Kierownika studiów lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19. informację należy przekazać również na adres e-mail: koronawirus@uz.zgora.pl
6. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego z dniem 11 marca br. będzie niedostępna dla korzystających z wypożyczalni i czytelni.
7. Z dniem 11 marca br. nakazuje się studentom, doktorantom i uczestnikom szkół doktorskich mieszkającym w domach studenckich (Zielona Góra, Sulechów), opuszczenie ich do dnia 13 marca hr. (nie dotyczy obcokrajowców).

§ 2

Podtrzymane zostają decyzje dotyczące:

a) odwołania wszelkich konferencji i imprez/wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski oraz zewnętrzne organizowane przez jednostki Uniwersytetu;
b) zawieszenia wyjazdów służbowych zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, uczestników szkół doktorskich i studentów Uniwersytetu;
c) wstrzymania przyjazdów do Uczelni gości zagranicznych;
d) wstrzymania zakwaterowania nowych osób w domach studenckich;
e) zakazu odwiedzin osób w domach studenckich przez gości zewnętrznych.

§ 3

Podtrzymane zostają również decyzje dotyczące:

1. Wprowadzenie obowiązku ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystanie dostępnych organizacyjnych, technicznych I elektronicznymi środków komunikacji (telefon, wideokonferencje, poczta elektroniczna, poczta wewnętrzna itp.)
2. Zobowiązania pracowników do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19. Informację należy przekazać kierownikowi pionu I jednostki telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3. Zobowiązania Kierowników Pionów/Dziekanów Wydziałów/Dyrektorów instytutów/ i innych Jednostek Organizacyjnych do przekazania przyjętych zgodnie z pkt 2 informacji pocztą elektroniczną na adres: koronawirus@uz.zgora.pl . Kierownik jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję o poleceniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnie, uzgadnia z pracownikiem zakres i czas trwania pracy zdalnej. Jednorazowo okres ten nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.
4. Zobowiązania Kierowników Pionów/Dziekanów Wydziałów/Dyrektorów instytutów/ i innych Jednostek Organizacyjnych do:
a) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami Głównego inspektora Sanitarnego oraz komunikatami Zespołu Antykryzysowego UZ dotyczącymi koronawirusa;
b) zgłoszenia do Centrum Komputerowego potrzeby udostępnienia pracownikowi pracującemu zdalnie zasobów i programów UZ na jego służbowym komputerze w sieci wewnętrznej UZ;
c) zgłoszenie należy wysłać na adres: ck@uz.zgora.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz adresu IP jej komputera w sieci wewnętrznej UZ, do którego ma być zapewnione szyfrowane połączenie;
d) utrzymywania kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną i nadzorowania efektów tej pracy;
e) raportowania sytuacji pracodawcy.

§4

Szczegółowe Informacje związane z zasadami dalszego postępowania i wznowieniem zajęć będą
przekazywane w kolejnych zarządzeniach rektora UZ

§5

Informacje i zapytania dotyczące bieżącej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem oraz podejmowanymi w Uczelni działaniami ograniczającymi zagrożenie zarażeniem koronawirusern należy kierować:

1. pocztą elektroniczna na adresy: kanclerz@adrn.uz.zgora.pl , koronawirus@uz.zgora.pl
2. telefonicznie:
      a) w godzinach urzędowania uczelni pod numerem telefonu: 68 323 22 54
      b) poza godzinami pracy pod numerem telefonu: 601 901 078

Przypomina się o numerze Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590

 

REKTOR