BIOLOGIA

 pierwszego stopnia

TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH

drugiego stopnia

trzeciego stopnia

BIOTECHNOLOGIA

 pierwszego stopnia

 drugiego stopnia

TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH

OCHRONA ŚRODOWISKA

pierwszego stopnia

  • stacjonarne
    – TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH
  • niestacjonarne

TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH

drugiego stopnia

trzeciego stopnia