Rekrutacja 2020/2021

Wydział Nauk Biologicznych


www.wnb.uz.zgora.pl
ul. prof. z. Szafrana 1
65-516 zielona Góra
tel. 68 328 73 20
e-mail: sekretariat-wnb@wnb.uz.zgora.pl


Rekrutacja 2020/2021


Szczegółowe informacje o rekrutacji:

al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
pok. 403 R – 404 R (IV piętro)
tel.: 68 328 29 37; 68 328 29 36;
68 328 32 70

rekrutacja@uz.zgora.pl
http://rekrutacja.uz.zgora.pl
facebook.com/Uniwersytet.Zielonogorski


Wydział Nauk Biologicznych


Wydział został utworzony w 2007 r. W jego strukturze znajduje się Instytut Nauk Biologicznych z pięcioma katedrami: Biotechnologii, Botaniki i Ekologii, Ochrony Przyrody, Sportu i Promocji Zdrowia oraz Zoologii. Częścią Instytutu są również Uniwersytecki Ogród Botaniczny oraz „Ptasi Azyl”.Na Wydziale realizowane są następujące kierunki studiów:


studia pierwszego stopnia


studia drugiego stopnia

Wszystkie zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach wykładowych i laboratoryjnych uczelni, znajdujących się w większości w uniwersyteckim kampusie A.

Ponadto studenci kierunku wychowanie fizyczne korzystają z obiektów sportowych uczelni oraz stadionu uniwersyteckiego, a także nowoczesnej bazy Miejskiego Ośrodka Centrum Sportu i Rekreacji.

W trakcie studiów studenci kierunków w zakresie nauk biologicznych uczestniczą w zajęciach terenowych poznając najciekawsze przyrodniczo miejsca w regionie. Studenci mają również możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego podczas praktyk oraz wyjazdów zagranicznych.


Dlaczego warto studiować na WNB?


Wydział Nauk Biologicznych jest prężnie rozwijającą się jednostką, realizującą kierunki studiów adekwatne do prowadzonej działalności naukowej. W ostatnich latach znacznie poszerzył ofertę dydaktyczną oraz rozbudował i zmodernizował bazę naukowo-dydaktyczną.

Na Wydziale panuje przyjazna atmosfera, oparta o bezpośredni kontakt z kadrą dydaktyczną. Studenci mogą wybrać zindywidualizowane ścieżki kształcenia oraz realizować projekty badawcze, m. in. w ramach działalności kół naukowych.

Liczna grupa studentów Wydziału systematycznie bierze udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Studenci kierunku wychowanie fizyczne osiągają znaczące sukcesy w zawodach sportowych. Najlepsi spośród studentów otrzymują prestiżowe stypendia.


Współpraca z instytucjami


Studia na Wydziale Nauk Biologicznych wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy dzięki wieloletnim kontaktom z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Urzędem Miasta Zielona Góra, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Parkiem Narodowym “Ujście Warty”, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Izbą Celną w Rzepinie oraz laboratoriami analitycznymi i działającymi w branży biotechnologicznej.

Studia odpowiadają również na zmiany demograficzne i zdrowotne społeczeństwa przygotowując studentów wychowania fizycznego do zapobiegania głównym zagrożeniom zdrowia, takim jak niska aktywność fizyczna, nieprawidłowa masa ciała. Katedra Sportu i Promocji współpracuje z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Klubami Sportowymi i Fitness, Miejskim i Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Współpraca Wydziału z instytucjami dotyczy realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wynikających z programu kształcenia, a także wspólnie prowadzonych projektów badawczych.


Możliwość zatrudnienia


Absolwenci kierunków z zakresu nauk biologicznych są przygotowani do pracy zawodowej w różnego typu instytucjach funkcjonujących w obszarze nauk przyrodniczych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk ścisłych. Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom na podejmowanie pracy w laboratoriach medycznych, analitycznych i badawczych, firmach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego czy też związanych z ochroną środowiska oraz takich, w których praca jest związana z wykorzystaniem i zastosowaniem materiału biologicznego.

Wielu absolwentów wykonuje ekspertyzy przyrodnicze np. z zakresu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Absolwenci WNB często podejmują pracę w charakterze edukatorów przyrodniczych w ośrodkach edukacyjnych.

Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja uzyskują dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy na różnych stanowiskach w sferze turystyki i rekreacji, między innymi w biurach podróży, punktach informacji turystycznej, ośrodkach kultury, sportu i rekreacji, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach, sanatoriach i hotelach. Uzyskują również umiejętności, pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. Kierunek turystyka i rekreacja wpisuje się bowiem w strategię rozwoju regionu lubuskiego.

Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne posiadają niezbędną wiedzę pedagogiczno-psychologiczną do pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach i insttucjach opiekuńczo-wychowawczych, biomedyczną do pracy w zakresie prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz praktyczne umiejętności do pracy ze sportowcami, także niepełnosprawnymi. W trakcie studiów pierwszego stopnia zdobywają dodatkowe uprawnienia instruktorskie. Dzięki praktykom odbywanym w trakcie studiów, absolwent wychowania fizycznego jest przygotowany do podjęcia pracy w szkołach, klubach spor towych, domach dziennego pobytu i centrach rekreacji sportowej, jako nauczyciel, szkoleniowiec czy trener osobisty.

 

Pobierz ulotkę rekrutacyjną!