Egzamin licencjacki

Zagadnienia na egzamin licencjacki.

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersytecie Zielonogórskim w module StudNet

Lista tematów prac dyplomowych licencjackich do wyboru w roku akademickim 2019/2020

Studenci trzeciego roku studiów I stopnia proszeni są o wybór tematu pracy dyplomowej, zgłaszanie się do promotorów oraz podpisanie karty tematu pracy dyplomowej do dnia 24.01.2020r.

Lista tematów prac dyplomowych licencjackich do wyboru w roku akademickim 2018/2019

Studenci trzeciego roku studiów I stopnia proszeni są o wybór tematu pracy dyplomowej, zgłaszanie się do promotorów oraz podpisanie karty tematu pracy dyplomowej do dnia 11.01.2019r.


Regulamin dotyczy egzaminu licencjackiego dla studentów studiów pierwszego stopnia Wydziału Nauk Biologicznych

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie wymagań wynikających z programu studiów, w tym pozytywna ocena pracy dyplomowej.
 2. W celu przeprowadzenia egzaminu licencjackiego na Wydziale Nauk Biologicznych tworzone są komisje egzaminacyjne.
 3. Komisje egzaminacyjne powołuje Dziekan w uzgodnieniu z kierownikami Katedr Wydziału.
 4. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej może być pracownik z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, w szczególnych przypadkach nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora.
 5. W skład komisji, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów, wchodzą promotor oraz recenzent pracy dyplomowej. Promotor oraz recenzent nie mogą przewodniczyć komisji.
 6. Zagadnienia egzaminacyjne są podawane do wiadomości studentów na stronie internetowej Wydziału nie później niż przed rozpoczęciem ostatniego roku studiów.
 7. Zdający egzamin udziela odpowiedzi na trzy pytania. Jedno pytanie dotyczy znajomości zagadnień związanych z tematyką pracy dyplomowej. Dwa pytania, losowane w obecności komisji egzaminacyjnej, dotyczą wiedzy z zakresu kierunku studiów.
 8. Lista studentów zdających egzamin, przyporządkowana do określonej komisji, zostaje udostępniona na tablicy ogłoszeń przed egzaminem.
 9. Wynik egzaminu jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.
 10. Z egzaminu dyplomowego sporządzany jest protokół, w którym komisja podaje:
  – ocenę pracy dyplomowej ustaloną na podstawie średniej arytmetycznej ocen promotora i recenzentów,
  – ocenę egzaminu dyplomowego.

Zarządzenie Dziekana WNB nr 3/2014 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie przebiegu egzaminu licencjackiego

  1. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej przygotowują na podstawie zatwierdzonej na Radzie Wydziału i ogłoszonej na stronie internetowej Wydziału listy zagadnień, zestaw maksymalnie 100 pytań. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej składa go (nie przesyła) w wersji elektronicznej w Dziekanacie do dnia 30 czerwca br.
  2. Przygotowane pytania muszą mieścić się w zakresie wybranego zagadnienia. Należy przygotować nie więcej niż dwa pytania z danego zagadnienia.
  3. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej odpowiada za merytoryczną i techniczną poprawność przygotowanych pytań oraz przeprowadzenie egzaminu.
  4. Każda z wyznaczonych przez Dziekana Komisji posługuje się przygotowanym przez siebie zestawem pytań.
  5. Dwa pytania wylosowane przez egzaminowanego studenta wracają do puli pytań.
  6. Na sali, w której odbywa się egzamin licencjacki, oprócz Komisji przebywa w danej chwili egzaminowany student i może przebywać kolejny z listy student, który wylosował pytania i przygotowuje się do odpowiedzi.
  7. Studenci zdają egzamin w kolejności zgodnej z wywieszoną listą. Za zgodą Przewodniczącego Komisji, wywołani studenci nie mogący w danej chwili podejść do egzaminu przesuwani są na koniec listy egzaminowanych studentów.
  8. Wyniki egzaminów ogłaszane są w dniu egzaminu, po zakończeniu prac Komisji.
  9. Wyznaczone przez Dziekana składy Komisji obowiązują jedynie w pierwszym terminie. Na termin egzaminu poprawkowego Dziekan może powołać nowe składy Komisji Egzaminacyjnych.
  10. Wszelkie wątpliwości związane z przebiegiem egzaminu powinny być rozstrzygane na korzyść zdającego studenta.
  11. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dziekana skład Komisji Egzaminacyjnej może ulec zmianie.