Zasady dyplomowania w roku akademickim 2019/2020

ZASADY SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ
ORAZ
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

1. Student ma obowiązek zalogować się Systemie Dziekanat – StudNet i w zakładce Dyplom / Praca dyplomowa wczytać przygotowane i zaakceptowane przez promotora w formacie PDF dwa pliki:

  • a. pierwszy – z jednolitym tekstem pracy (JSA – Jednolity System Antyplagiatowy)
  • b. drugi – całą pracę wraz z oświadczeniem i innymi załącznikami pracy (ORPPD – Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych).

2. Zgodnie z §50 ust.1 pkt 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim studenci ostatniego roku studiów powinni złożyć pracę dyplomową nie później niż do 30 czerwca. Jednocześnie pracę należy złożyć co najmniej na 7 dni przed planowaną obroną pracy.

3. W uzasadnionych przypadkach (§51 ust. 1 Regulaminu Studiów) Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż do 14 września (do końca letniej sesji poprawkowej). Wniosek powinien być zaopiniowany przez promotora (pobierz wniosek). Na dzień złożenia wniosku student zobowiązany jest do posiadania w indeksie elektronicznym wszystkich wpisów, bez wpisu z seminarium dyplomowego w pierwszym terminie.

4. Przed złożeniem pracy student ma obowiązek zalogowania się systemie Systemie Dziekanat – StudNet oraz:

  • a. sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych osobowych – w szczególności adresu do korespondencji, daty i miejsca urodzenia, imienia (lub imion – w przypadku posiadania drugiego imienia jego podanie jest obligatoryjne) i nazwiska;
  • b. uzyskania w e-indeksie zaliczenia z wszystkich przedmiotów wymaganych planem studiów;
  • c. niezalegania z płatnościami za studia, uiszczenia opłaty za dyplom 60 zł;
  • d. sprawdzenia czy w zakładce dyplom/praca dyplomowa wgrana praca dyplomowa posiada statusy: JSA: „praca skierowana do obrony” oraz ORPD: „praca zaakceptowana przez promotora”.

5. Pracę dyplomową w formie papierowej (1 egzemplarz, praca w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowana) i w formie elektronicznej (płyta CD z nagranym plikiem w formacie edytowalnym np. doc, docx, i w formacie– pdf) student powinien przesłać przesyłką pocztową – listem poleconym na adres dziekanatu (Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych ul. prof. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra). O zachowaniu regulaminowego terminu złożenia pracy dyplomowej decyduje data nadania pracy dyplomowej.

6. Wraz z pracą student przesyła wypełnione i podpisane oświadczenie o oryginalności pracy (pobierz oświadczenie) oraz oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej (pobierz oświadczenie (prawy klik – “zapisz jako”)).

7. Student, który złożył pracę dyplomową w terminie i która uzyskała pozytywny wynik w procedurze antyplagiatowej, pozytywną ocenę promotora oraz recenzenta, może ubiegać się o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie na odległość, składając drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila (na adres dziekanatu – dziekanat@wnb.uz.zgora.pl) podanie skierowane do dziekana (pobierz wniosek). We wniosku student powinien jednoznacznie potwierdzić posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia wyposażonego w mikrofon i kamerę, podłączonego do szybkiego łącza internetowego oraz dostęp do systemu Google Meet, jak również potwierdzić znajomość obsługi oprogramowania do wideokonferencji. Wzór wniosku znajduje się na stronie Wydziału w zakładce: studia – prace dyplomowe.

8. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty za dyplom, jeśli wpłata nie jest widoczna jeszcze na koncie StudNet (opłatę należy uiścić na indywidualny numer konta studenta).

9. Studentom, którzy złożą/prześlą pracę dyplomową do dziekanatu do 30 czerwca 2020 r., ale nie złożą wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie na odległość, zostanie wyznaczony egzamin w terminie określonym przez Dziekana.