Wychowanie Fizyczne

  • studia I stopnia (licencjackie stacjonarne i niestacjonarne)
    • specjalność nauczycielska: instruktor piłki siatkowej, instruktor piłki ręcznej, instruktor pływania
  • studia II stopnia (magisterskie stacjonarne i niestacjonarne)
    • specjalność nauczycielska: aktywność ruchowa seniorów, trener personalny, żywienie i suplementacja w sporcie.
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

Studia mają profil praktyczny, odpowiadają potrzebom rynku pracy, zmianom demograficznym i zdrowotnym społeczeństwa przygotowując studentów do zapobiegania głównym zagrożeniom zdrowia. Studenci poza specjalnością kierunkową – nauczycielska mogą wybrać dodatkową specjalizację opartą na współpracy uczelni z instytucjami i placówkami edukacyjnymi, rekreacyjnymi i sportowymi. Studia przeznaczone są dla czynnych zawodników, osób lubiących wysiłek fizyczny i preferujących zdrowy styl życia. Plan studiów obejmuje dużą ofertę przedmiotów, w których wykorzystywane są zarówno rezultaty badań naukowych, jak i infrastruktura naukowa, laboratoryjna oraz zaplecze sportowo-rekreacyjne uczelni i miasta. Umożliwia zapoznanie się studentów z mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka, procesami rozwoju somatycznego i motorycznego, naukę projektowania, realizacji i ewaluacji zajęć wychowania fizycznego, sportowych i rekreacyjnych z osobami w różnym wieku.

I stopień
Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej, ekonomicznych i prawa oświatowego oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. Uczestniczą w obozie letnim i zimowym, odbywają staże i praktyki pedagogiczne.

II stopień
Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne uprawnione są osoby, które mają tytuł zawodowy licencjata tego samego kierunku. W trakcie studiów realizowane są zagadnienia z zakresu zaawansowanej metodyki wychowania fizycznego, teorii treningu, teorii i metodyki dyscyplin i konkurencji sportu, wykorzystania metod pomiarowych, wychowania fizycznego osób niepełnosprawnych, promocji zdrowia oraz metodologii badań naukowych. Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami planowania, realizacji i ewaluacji treningu sportowego i zdrowotnego oraz nabywają umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych.

Perspektywy pracy:
Absolwent kierunku wychowanie fizyczne posiada niezbędną wiedzę pedagogiczno-psychologiczną do pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, biomedyczną do pracy w zakresie prozdrowotnej aktywności fizycznej i umiejętności do pracy ze sportowcami, także niepełnosprawnymi. W trakcie studiów pierwszego stopnia zdobywa dodatkowe uprawnienia instruktorskie: Instruktor piłki ręcznej ZPRP, Instruktor piłki siatkowej PZPS, instruktor pływania PZP oraz do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Na studiach drugiego stopnia wybiera specjalizację: Trener personalny, Aktywność ruchowa seniorów lub Żywienie i suplementacja w sporcie. Dzięki praktykom odbywanym w trakcie studiów, absolwent wychowania fizycznego jest przygotowany do podjęcia pracy w szkołach, klubach, domach dziennego pobytu i centrach rekreacji sportowej, jako nauczyciel, szkoleniowiec czy trener osobisty odpowiadającej potrzebom rynku pracy, zmianom demograficznym i zdrowotnym społeczeństwa.

STUDIA PODYPLOMOWE

Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna skierowane są do absolwentów studiów magisterskich posiadających pełne uprawnienia pedagogiczne w celu przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczycieli. Przewidują 440 godzin zajęć praktycznych, teoretycznych i praktyk realizowanych w zjazdach sobotnio-niedzielnych.
Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolach i każdym typie szkół zgodnie z aktualną podstawą programową. Dysponuje kompleksową wiedzą merytoryczną z zakresu dydaktyki, opierającą się na treściach efektów kształcenia kierunku wychowanie fizyczne, popartą i skonfrontowaną z praktyką pedagogiczną.