Wychowanie Fizyczne

  • studia I stopnia (licencjackie stacjonarne i niestacjonarne)
    • specjalność nauczycielska: instruktor piłki ręcznej ZPRP, instruktor piłki siatkowej PZPS, instruktor pływania PZP.
  • studia II stopnia (magisterskie stacjonarne i niestacjonarne)
    • specjalność nauczycielska: aktywność ruchowa seniorów, trener personalny, żywienie i suplementacja w sporcie.
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

Studia mają profil praktyczny, odpowiadają potrzebom rynku pracy, zmianom demograficznym i zdrowotnym społeczeństwa przygotowując studentów do zapobiegania głównym zagrożeniom zdrowia. Studenci poza specjalnością kierunkową – nauczycielska mogą wybrać dodatkową specjalizację opartą na współpracy uczelni z instytucjami i placówkami edukacyjnymi, rekreacyjnymi i sportowymi. Studia przeznaczone są dla czynnych zawodników, osób lubiących wysiłek fizyczny i preferujących zdrowy styl życia. Plan studiów obejmuje dużą ofertę przedmiotów, w których wykorzystywane są zarówno rezultaty badań naukowych, jak i infrastruktura naukowa, laboratoryjna oraz zaplecze sportowo-rekreacyjne uczelni i miasta. Umożliwia zapoznanie się studentów z mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka, procesami rozwoju somatycznego i motorycznego, naukę projektowania, realizacji i ewaluacji zajęć wychowania fizycznego, sportowych i rekreacyjnych z osobami w różnym wieku.

 

Studia pierwszego stopnia

Absolwent studiów na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i uprawnienia nauczyciela wychowania fizycznego. Uzyskuje niezbędną wiedzę pedagogiczno-psychologiczną do pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych, kwalifikacje do pracy w zakresie prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz trenerskie lub instruktorskie zgodnie z wybraną specjalizacją, otrzymując licencję odpowiedniego związku sportowego:

– instruktor piłki ręcznej ZPRP

– instruktor piłki siatkowej PZPS

– instruktor pływania PZP

Praktyczny profilowi kształcenia umożliwia odbywanie w trakcie studiów praktyk i staży w szkołach, klubach, zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych.

 

Studia drugiego stopnia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy magistra i pełne przygotowanie do programowania i realizacji wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych. Uzyskuje niezbędną wiedzę biomedyczną do pracy w zakresie promowania zdrowia i prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz umiejętności do pracy w sporcie niepełnosprawnych i powszechnym, rekreacji ruchowej i doradztwa żywieniowego. W trakcie studiów zdobywa wiedzę i umiejętności zgodnie z wybraną specjalizacją:

– aktywność ruchowa seniorów

– trener personalny

– żywienie i suplementacja w sporcie

Praktyczny profilowi kształcenia umożliwia odbywanie w trakcie studiów praktyk i staży w szkołach, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, centrach rekreacyjno-sportowych i klubach sportowych.

Perspektywy pracy:

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne posiada niezbędną wiedzę pedagogiczno-psychologiczną do pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, biomedyczną do pracy w zakresie prozdrowotnej aktywności fizycznej i umiejętności do pracy ze sportowcami, także niepełnosprawnymi. W trakcie studiów pierwszego stopnia zdobywa dodatkowe uprawnienia instruktorskie: Instruktor piłki ręcznej ZPRP, Instruktor piłki siatkowej PZPS, instruktor pływania PZP oraz do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Na studiach drugiego stopnia wybiera specjalizację: Trener personalny, Aktywność ruchowa seniorów lub Żywienie i suplementacja w sporcie. Dzięki praktykom odbywanym w trakcie studiów, absolwent wychowania fizycznego jest przygotowany do podjęcia pracy w szkołach, klubach, domach dziennego pobytu i centrach rekreacji sportowej, jako nauczyciel, szkoleniowiec czy trener osobisty odpowiadającej potrzebom rynku pracy, zmianom demograficznym i zdrowotnym społeczeństwa.

STUDIA PODYPLOMOWE

Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna skierowane są do absolwentów studiów magisterskich posiadających pełne uprawnienia pedagogiczne w celu przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczycieli. Przewidują 440 godzin zajęć praktycznych, teoretycznych i praktyk realizowanych w zjazdach sobotnio-niedzielnych.
Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolach i każdym typie szkół zgodnie z aktualną podstawą programową. Dysponuje kompleksową wiedzą merytoryczną z zakresu dydaktyki, opierającą się na treściach efektów kształcenia kierunku wychowanie fizyczne, popartą i skonfrontowaną z praktyką pedagogiczną.