Wydanie decyzji w sprawie stypendiów

UWAGA   STUDENCI !!!

Decyzje stypendium socjalnego, specjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów będą wydawane od 21.11.2018 (środa) w godzinach: 10.00 – 13.30  w  pok. nr 122

Przypominamy, że zgodnie z § 7 ust.2  Regulaminu pomocy materialnej, student/doktorant zobowiązany jest  do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów/doktorantów, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji o przyznaniu świadczeń.

Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie może skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczeń.