Zapraszamy na studia!

Studiuj na Wydziale Nauk Biologicznych!

 • Wychowanie Fizyczne

  • studia I stopnia (licencjackie stacjonarne i niestacjonarne)
   • specjalność nauczycielska: instruktor piłki siatkowej, instruktor piłki ręcznej, instruktor pływania
  • studia II stopnia (magisterskie stacjonarne i niestacjonarne)
   • specjalność nauczycielska: aktywność ruchowa seniorów, trener personalny, żywienie i suplementacja w sporcie.
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

  Studia mają profil praktyczny, odpowiadają potrzebom rynku pracy, zmianom demograficznym i zdrowotnym społeczeństwa przygotowując studentów do zapobiegania głównym zagrożeniom zdrowia. Studenci poza specjalnością kierunkową – nauczycielska mogą wybrać dodatkową specjalizację opartą na współpracy uczelni z instytucjami i placówkami edukacyjnymi, rekreacyjnymi i sportowymi. Studia przeznaczone są dla czynnych zawodników, osób lubiących wysiłek fizyczny i preferujących zdrowy styl życia. Plan studiów obejmuje dużą ofertę przedmiotów, w których wykorzystywane są zarówno rezultaty badań naukowych, jak i infrastruktura naukowa, laboratoryjna oraz zaplecze sportowo-rekreacyjne uczelni i miasta. Umożliwia zapoznanie się studentów z mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka, procesami rozwoju somatycznego i motorycznego, naukę projektowania, realizacji i ewaluacji zajęć wychowania fizycznego, sportowych i rekreacyjnych z osobami w różnym wieku.

  I stopień
  Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej, ekonomicznych i prawa oświatowego oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. Uczestniczą w obozie letnim i zimowym, odbywają staże i praktyki pedagogiczne.

  II stopień
  Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne uprawnione są osoby, które mają tytuł zawodowy licencjata tego samego kierunku. W trakcie studiów realizowane są zagadnienia z zakresu zaawansowanej metodyki wychowania fizycznego, teorii treningu, teorii i metodyki dyscyplin i konkurencji sportu, wykorzystania metod pomiarowych, wychowania fizycznego osób niepełnosprawnych, promocji zdrowia oraz metodologii badań naukowych. Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami planowania, realizacji i ewaluacji treningu sportowego i zdrowotnego oraz nabywają umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych.

  Perspektywy pracy:
  Absolwent kierunku wychowanie fizyczne posiada niezbędną wiedzę pedagogiczno-psychologiczną do pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, biomedyczną do pracy w zakresie prozdrowotnej aktywności fizycznej i umiejętności do pracy ze sportowcami, także niepełnosprawnymi. W trakcie studiów pierwszego stopnia zdobywa dodatkowe uprawnienia instruktorskie: Instruktor piłki ręcznej ZPRP, Instruktor piłki siatkowej PZPS, instruktor pływania PZP oraz do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Na studiach drugiego stopnia wybiera specjalizację: Trener personalny, Aktywność ruchowa seniorów lub Żywienie i suplementacja w sporcie. Dzięki praktykom odbywanym w trakcie studiów, absolwent wychowania fizycznego jest przygotowany do podjęcia pracy w szkołach, klubach, domach dziennego pobytu i centrach rekreacji sportowej, jako nauczyciel, szkoleniowiec czy trener osobisty odpowiadającej potrzebom rynku pracy, zmianom demograficznym i zdrowotnym społeczeństwa.

  STUDIA PODYPLOMOWE

  Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna skierowane są do absolwentów studiów magisterskich posiadających pełne uprawnienia pedagogiczne w celu przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczycieli. Przewidują 440 godzin zajęć praktycznych, teoretycznych i praktyk realizowanych w zjazdach sobotnio-niedzielnych.
  Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolach i każdym typie szkół zgodnie z aktualną podstawą programową. Dysponuje kompleksową wiedzą merytoryczną z zakresu dydaktyki, opierającą się na treściach efektów kształcenia kierunku wychowanie fizyczne, popartą i skonfrontowaną z praktyką pedagogiczną.

   

  Continue reading →

 • Turystyka i Rekreacja

  • studia I stopnia (licencjackie)
   • specjalności: hotelarstwo, gospodarka turystyczna, organizacja wypoczynku
    (turystyka i organizacja wypoczynku)
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

  Dlaczego warto studiować na kierunku turystyka i rekreacja

  Myślisz o tym, żeby pracować w branży turystycznej, otworzyć własny biznes, organizować wydarzenia, być rezydentem turystycznym, pracować w najlepszych hotelach, tworzyć produkty turystyczne, osobiście doradzać jak odpoczywać i odpowiedzialnie podróżować lub odkrywać nowe destynacje?

  Takie są fakty:
  – turystyka jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki,
  – zapewnia pracę ponad 100 mln ludzi na całym świecie,
  – według danych The World Travel&Tourism Council (WTTC), globalny rynek usług turystycznych osiągnął w 2018 r. wartość 8,8 bilionów dolarów i z tempem wzrostu na poziomie +3,9% jest drugim tuż za produkcją (+4%) najszybciej rozwijającym się sektorem na świecie,
  – tylko w 2018 roku turyści odbyli na całym świecie 1,4 miliarda podróży,
  – w 2018 r. Polacy wzięli udział w 47,7 mln podróży krajowych oraz 12,7 mln turystycznych wyjazdów zagranicznych.

  Jesteśmy tu dla Ciebie
  Kierunek turystyka i rekreacja oferuje możliwość zdobycia odpowiednich kwalifikacji na wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach, warsztatach, praktykach i niezliczonych wyjazdach studyjnych. Będziesz mógł wybrać jedną z trzech specjalności:
  – Hotelarstwo
  – Gospodarka turystyczna
  – Organizacja wypoczynku (turystyka i organizacja wypoczynku)

  Sylwetka absolwenta
  Absolwent studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja o profilu praktycznym otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskana w trakcie studiów wiedza, m. in. ekonomiczna, techniczno-organizacyjna, prawnicza, przyrodnicza, społeczna, geograficzna, historyczna, informatyczna, umożliwi poznanie i rozumienie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, przemian zachodzących we współczesnej gospodarce turystycznej, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i organizowanie imprez rekreacyjnych. Mając wszechstronne interdyscyplinarne wykształcenie, zarówno z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych absolwent powinien posiadać następujące umiejętności: samodzielnego przygotowania i zrealizowania imprez turystycznych i rekreacyjnych, planowania i kierowania własnymi przedsięwzięciami organizacyjnymi z zakresu turystyki i rekreacji, swobodnego nawiązywania kontaktów i efektywnej pracy twórczej samodzielnej i zespołowej, posługiwania się językiem obcym w zakresie obsługi ruchu turystycznego, zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, w tym hotelarskimi i agroturystycznymi. W zależności od wybranej specjalności absolwenci kierunku turystyka i rekreacja nabywają dodatkowe umiejętności i kompetencje. Na specjalności organizacja wypoczynku (turystyka i organizacja wypoczynku) są to m.in. umiejętności praktyczne związane z pilotażem wycieczek krajowych i zagranicznych, umiejętności planowania czasu wolnego i stosowania różnorodnych środków, form i metod z zakresu rekreacji, programowania i prowadzenia zróżnicowanych form turystyki szkolnej oraz umiejętności w zakresie promocji zdrowia wśród różnych grup wiekowych. Na specjalności gospodarka turystyczna absolwenci nabywają umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, dokonywania analizy rynku turystycznego, sporządzania planu działań marketingowych, konkurowania na rynku usług turystycznych, pozyskiwania i wykorzystywania informacji turystycznej. Na specjalności hotelarstwo umiejętności absolwentów ukierunkowane są m.in. na: zarządzanie hotelami, motelami i pensjonatami oraz zarządzanie zasobami ludzkimi, kształtowanie wizerunku i marki hotelu, umiejętność stosowania narzędzi marketingowych w usługach hotelarskich, umiejętność obsługi w hotelach i dbałości o jakość usług hotelarskich.
  Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja uzyskają dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do sprawowania różnorodnych funkcji zawodowych i obejmowania różnych stanowisk w sferze turystyki i rekreacji. Mogą uzyskać zatrudnienie w: biurach podróży, punktach informacji turystycznej, przewodnictwach miejskich, ośrodkach kultury, sportu i rekreacji, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach i sanatoriach, działach socjalnych firm i instytucji publicznych, organach administracji rządowej i samorządowej (wydziały promocji i turystyki), stowarzyszeniach, fundacjach, mediach zajmujących się promocją regionów turystycznych, szkołach, hotelach, pensjonatach, motelach, zakładach gastronomicznych, gospodarstwach agroturystycznych. Ponadto absolwenci kierunku turystyka i rekreacja uzyskają umiejętności pozwalających na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

  Nauka na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

  Continue reading →

 • Biotechnologia

  • studia I stopnia (licencjackie)
  • studia II stopnia (magisterskie)
   • biotechnologia ogólna
   • biotechnologia żywności
   • mikrobioanalityka w biotechnologii
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

  Biotechnologia jest jednym z młodszych kierunków studiów w historii edukacji akademickiej
  i stanowi naturalną odpowiedź na zapotrzebowanie na kadry dla innowacyjnej gospodarki. Współczesny rozwój cywilizacyjny jest oparty między innymi na bezpiecznych technologiach, a więc głównie takich, które minimalizują zużycie energii i stwarzają najmniejsze zagrożenie dla środowiska. Niewątpliwie wynik mariażu nauk przyrodniczych i technicznych, jaki stanowią biotechnologie jest propozycją, która służy spełnieniu tych oczekiwań. Współczesna biotechnologia korzysta z jednej strony z najnowszych osiągnięć takich dyscyplin naukowych jak: biochemia, immunologia czy mikrobiologia, a z drugiej
  z osiągnięć dyscyplin nauk technicznych takich jak: inżynieria procesowa czy inżynieria materiałowa, ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii.
  Produkty nowoczesnej biotechnologii to materiały biodegradowalne mające zastosowanie
  w różnych dziedzinach przemysłu (paliwa, rolnictwo, usuwanie odpadów i zanieczyszczeń, wytwarzanie opakowań) i życia codziennego. Szczególną wagę należy przypisać medycznym zastosowaniom biotechnologii z wykorzystaniem inżynierii genetycznej i tkankowej oraz
  w produkcji leków nowej generacji (biofarmaceutyki), testów diagnostycznych itp.

  Program studiów dla kierunku biotechnologia jest tak skonstruowany by dać słuchaczowi podstawy nauk przyrodniczych takich jak: biologia, fizyka i chemia oraz nauk technicznych (inżynieria procesowa), na takim poziomie by mógł on samodzielnie lub w dowolnej wielkości zespołach prowadzić innowacyjną działalność gospodarczą. Studia na kierunku biotechnologia są przeznaczone dla kandydatów, których cechuje zainteresowanie
  w poznawaniu nowoczesnego języka opisu procesów biologicznych z możliwością wykorzystania opisywanych zjawisk na poziomie technologicznym.

  Studia licencjackie na kierunku biotechnologia wpisują się w ofertę dydaktyczną Wydziału Nauk Biologicznych i dają naturalną możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział, a więc: biotechnologii, biologii (spec.: biologia molekularna) i ochrony środowiska (spec.: biotechnologia w ochronie środowiska).

  Absolwenci biotechnologii zdobędą przygotowanie do podjęcia pracy w przemysłach: spożywczym, farmaceutycznym, produkcji środków ochrony roślin w laboratoriach biologicznych i medycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

   

  Continue reading →

 • Ochrona środowiska

  • studia I stopnia (licencjackie) – w języku angielskim
  • studia II stopnia (magisterskie)
   • ochrona zasobów naturalnych
  • studia III stopnia (doktoranckie)
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

  Ochrona środowiska jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, korzystającą z dorobku wielu nauk podstawowych, a zwłaszcza biologii, chemii, geologii i geografii. Obejmuje również liczne zagadnienia i problemy z zakresu szeroko pojętych nauk technicznych i prawnych. Nowoczesne koncepcje ochrony środowiska, bazujące na najnowszych osiągnięciach nauk o środowisku w tym ekologii, toksykologii i chemii środowiska, wyznaczają nowe kierunki zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego w XXI wieku. Ochrona środowiska to nauka przyszłości, której wybór już dziś może dostarczyć wiele satysfakcji poznawczej, zapewnić obszerną interdyscyplinarną wiedzę i dobrze służyć w pracy nad zapewnieniem przyszłym pokoleniom zachowania najcenniejszych walorów przyrodniczych naszego środowiska naturalnego.
  Kandydat na studia z zakresu ochrony środowiska powinien wykazywać zainteresowanie biologią, geologią, geografią i chemi, a także mieć dobre podstawy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych.

   

  Continue reading →

 • Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem – Nowość!

  • studia I stopnia (licencjackie)
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

  Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, kształcące specjalistów do pracy w firmach eksperckich, organizacjach oraz instytucjach działających w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Zapewniają uzyskanie szerokiego spektrum wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz specjalistycznych kwalifikacji z zakresu:

  • ochrony przyrody
  • identyfikacji, monitorowania i minimalizowania zagrożeń dla środowiska,
  • inwentaryzowania zasobów środowiska przyrodniczego,
  • działalności edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska,
  • aspektów prawnych i ekonomicznych ochrony środowiska,
  • najnowszych trendów w systemach informacji przestrzennej i podstaw planowania przestrzennego.
  Continue reading →

 • Biologia

  • studia I stopnia (licencjackie)
   • biologia medyczna
   • biologia z kwalifikacjami pedagogicznymi
  • studia II stopnia (magisterskie)
   • biologia molekularna
   • biologia środowiska
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

  BIOLOGIA

  Biologia, jako jedna z dyscyplin wchodzących w skład szeroko pojętych nauk biologicznych, przeżywa obecnie swój rozkwit. Wnosi stale nowe, ważne odkrycia dotyczące struktury i funkcjonowania organizmów, populacji oraz ekosystemów.  Rozwój nauk biologicznych ma także związek z postępem nauk medycznych, nauk rolniczych oraz w ochronie środowiska. Przyczynia się do udoskonalenia procesu leczenia ludzi i zwierząt, metod hodowli roślin i zwierząt, technik stosowanych w badaniach biochemicznych i genetycznyc, sposobów wykorzystania gospodarczego mikroorganizmów, jak również narzędzi służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

  BIOLOGIA MEDYCZNA

  Specjalność pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w obszarach wspierających medycynę.
  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, szczególnie na temat molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów. Kształcenie w tej specjalności pozwoli uzyskać pogłębioną wiedzę na temat biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób. Dodatkowo, Absolwent zna i potrafi stosować metody diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej. Dzięki temu może współpracować ze specjalistami zajmującymi się różnymi chorobami ludzi i zwierząt, w tym chorobami genetycznymi, infekcyjnymi i in., analitykami i diagnostami medycznymi w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Zna podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją.

  Perspektywy pracy:

  Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, laboratoriach stacji sanitarno-epidomiologicznych lub związanych z ochroną i kontrolą stanu środowiska. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych. Może pracować w placówkach zajmujących się gromadzeniem i analizą wyników badań klinicznych. Będzie mógł współpracować ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi, analitykami i diagnostami medycznymi. Ścieżka kariery może być uzupełniona o studia magisterskie (biologia molekularna, mikrobioanalityka, biotechnologia) lub podyplomowe w pokrewnych dziedzinach.

  Kandydat na studia biologiczne powinien wykazywać zainteresowanie naukami biologicznymi, naukami o ziemi (geologia i geografia), a także mieć dobre podstawy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych oraz chemicznych.

   

  Continue reading →